malastandardduza
Start
Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady LGD - konkurs nr 2/2018/G PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 grudnia 2018 13:46

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2018/G na działanie w zakresie:
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LSR, Rada LGD Pałuki - Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR
Lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGD
Wzór odwołania

 
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2019/G PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 grudnia 2018 10:04

Logotyp EFS czarny

Żnin, 5.12.2018r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 1/2019/G

 

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
- działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

(zgodnie z LSR/SzOOP)

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020

 ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Przedsięwzięcie: 3.1.1. Inicjatywy w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR
Cel szczegółowy: 3.1. Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LSR do 2023r.
Cel ogólny: 3. Wspieranie włączenia społecznego i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR do 2023r.
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU
Termin, od którego można składać wnioski –  27.12.2018r.
Termin, do którego można składać wnioski – 14.01.2019r. godz. 16:00
Termin rozstrzygnięcia naboru –02.2019r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, ul. Plac Działowy 6, 88-400 Żnin, w godzinach pracy biura, tj. od pon. do pt. od 8:00  do 16:00.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgd-paluki.pl -zakładka NABORY WNIOSKÓW- i wypełnić elektronicznie. Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków. Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną (plik *.pdf) należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).
Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:
a) osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD
lub
b) poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) – decyduje data wpływu do biura LGD.
Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie koperty zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów EFS.
Wniosek składa się  w dwóch  egzemplarzach.

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
O grant mogą się ubiegać:
- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?
Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA
Forma wsparcia: zaliczka
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 1.300.000 PLN.

VIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS
Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (www.lgd-paluki.pl zakładka NABORY WNIOSKÓW) i w biurze LGD. 

IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU
Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w godzinach pracy Biura LGD.
W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik do Ogłoszenia.

X. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki dotyczące Ogłoszenia o naborze wniosków:
Załącznik nr 1 wzór - Wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 2 Kryteria oceny i wyboru projektów EFS
Załącznik nr 3 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS
Załącznik nr 4 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa
Załącznik nr 5 Wzór - Umowa o powierzenie grantu (EFS)
Załącznik nr 6 wzór - Karta oceny zgodności projektu z LSR
Załącznik nr 7 wzór - Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru
Załącznik nr 8 Katalog stawek maksymalnych
Załącznik nr 9 Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
Załącznik nr 10 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
Załącznik 11 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa” na lata 2014-2020
Załącznik 12 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem
Załącznik 13 Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem
Materiały pomocnicze:
FAQ Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe
Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu EFS
Zasady udzielania doradztwa
Załącznik nr 1 do zasad udzielania doradztwa
Załącznik nr 2 do zasad udzielania doradztwa

 
Rada LGD oceniła wnioski PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 grudnia 2018 10:46

29 listopada 2018r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 3.1.1. Inicjatywy w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR. Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Rada obradowała pod przewodnictwem przewodniczącej Rady Pani Aliny Borkowskiej. Na posiedzeniu obecni byli także zaproszeni goście z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosiła 300.000 zł, wysokość maksymalna o jaką można było się starać to 50.000 zł (stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem). 
W ramach konkursu 3/2018/G do biura LGD wpłynęło 7 wniosków.
Wyniki oceny zostaną zamieszone na stronie internetowej www.lgd-paluki.pl. Rada LGD oceniła wnioski pod względem zgodności z ogłoszeniem, zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju oraz w oparciu o lokalne kryteria wyboru.

20181129 170034

20181129 170050

20181129 170043

 
Honory dla odznaczonych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 listopada 2018 09:29

28 listopada 2018r. w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz uhonorował blisko 80 zasłużonych mieszkańców naszego regionu odznaczeniami państwowymi. Wśród uhonorowanych znaleźli się także Członkowie organów Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

Krzyże Zasługi, bo takie odznaczenia otrzymali Członkowie LGD, to wyróżnienie dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, poprzez ofiarną działalności społeczną, publiczną, ofiarne niesienie pomocy orz działalności charytatywną.

Uhonorowani Członkowie:
Prezes LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pan Ryszard Ulatowski – Złoty Krzyż Zasługi,
Wiceprezes LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pani Eliza Reszka – Brązowy Krzyż Zasługi,
Wiceprezes LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pani Ilona Przychocka – Brązowy Krzyż Zasługi,
Członek Zarządu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pan Jacek Superczyński – Brązowy Krzyż Zasługi,
Członek Zarządu LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pan Zenon Mikuła – Brązowy Krzyż Zasługi,
Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pani Alina Borkowska – Brązowy Krzyż Zasługi,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – Pani Elżbieta Horka – Brązowy Krzyż Zasługi.

Wyróżnionym uczestnikom było niezwykle miło odebrać odznaczenie z rąk Pana Wojewody Mikołaja Bogdanowicza, który wcześniej sprawował funkcję Prezesa Lokalne Grupy Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu. Nie zabrakło rozmów o wspólnej pracy z tamtego okresu.

Serdecznie zapraszamy do galerii zdjęć (więcej na profilu Facebook LGD Pałuki – Wspólna Sprawa) oraz na stronę Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl

 MG 2492
fot. Wojciech Zdunek

 
Warsztaty fotografii mobilnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 listopada 2018 15:22

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców Powiatu Żnińskiego na warsztaty pt. „Jak fotografować smartfonem”, które odbędą się 14 grudnia 2018r. (piątek) o godz. 16.00 w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.

Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z techniką fotografii mobilnej, aby bardziej świadomie rejestrować otaczający ich świat.

Fotografowanie telefonem jest nie tylko wygodne i fascynujące, ale może być też profesjonalne. Wielu cenionych reporterów, fotografów czy dziennikarzy wykorzystuje te urządzenia w swojej pracy robiąc doskonałe fotografie, w myśl zasady: „Najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie”.

Aby wziąć udział w projekcie, należy przesłać do dnia 10 grudnia 2018 roku do godz. 16.00 wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy na adres: Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Osoby zakwalifikowane do udziału zostaną poinformowane drogą mailową do dnia 12 grudnia 2018r. do godz. 16.00.

Uczestnik warsztatów zobowiązany jest do posiadania w czasie ich trwania smartfonu/ tabletu wyposażonego w aparat fotograficzny.

Liczba miejsc w warsztatach jest ograniczona do 15 osób.

Zapraszamy

formularz zgłoszeniowy

Plakat Warsztaty fotograficzne net

 


Strona 9 z 137
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa