malastandardduza
Start
Spotkania informacyjno-konsultacyjne o działaniach z Osi 11 PDF Drukuj Email

W dniu 26.06.2018r. w Żninie oraz 27.06.2018r. w Janowcu Wielkopolskim przedstawiciele lokalnej społeczności, stowarzyszeń, JST, przedsiębiorców wzięli udział w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych dotyczących możliwości pozyskania dotacji z LGD Pałuki - Wspólna Sprawa na działania z EFS dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Już wkrótce ruszą nabory wniosków i będzie można pozyskać środki m.in. na kluby młodzieżowe, świetlice środowiskowe, aktywizację społeczno-zawodową czy działania lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. Wszystkie inicjatywy muszą być skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Alokacja środków na ww. działania w LGD to kwota 2.900.000 zł. Można się ubiegać o grant w wysokości do 50 tys.zł przy projektach z efektywnością społeczną oraz do 150.tys.zł przy projektach z efektywnością społeczno-zatrudnieniową.

Znin1 Znin3 Janowiec2

 
Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. projektów i promocji w Biurze LGD PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 21 czerwca 2018 09:59

1. Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. projektów i promocji

2. Wymiar czasu pracy: pełen etat

3. Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na czas określony

4. Opis stanowiska:

Pracownik jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów w zakresie programów  dotacyjnych UE, przygotowanie projektów w ramach funduszy UE oraz realizację i rozliczenie procesu dotacyjnego projektów, a w szczególności:
1) doradztwo dla mieszkańców terenu objętego LSR, zwłaszcza w zakresie działań wdrażanych w ramach RLKS,
2) wdrażanie i monitorowanie działań kierowanych do grup defaworyzowanych,
3) formalna i merytoryczna (wstępna) weryfikacja wniosków, 
4) prezentacja wniosków na posiedzeniach Rady, 
5) monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE, 
6) poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowań unijnych dla projektów LGD, 
7) przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacji projektu w ramach funduszy UE w ramach posiadanej wiedzy i umiejętności, 
8) wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektu, dokumentacja rozliczeniowa), 
9) realizację projektów LGD, 
10) informowanie w zakresie konkursów ogłaszanych o dofinansowanie w ramach RLKS oraz pomoc w przygotowywaniu projektów przez potencjalnych beneficjentów w tym projektów grantowych,
11) dokonywanie weryfikacji wstępnej każdego wniosku złożonego w danym naborze, w następującym zakresie:
-  złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
- realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
- zgodności operacji z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tej operacji, w tym;
- zgodności z formą wsparcia wskazana w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo ryczałt-premia);
- zgodności z warunkami udzielania wsparcia obowiązującymi w ramach naboru
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektor biura związanych z funkcjonowaniem LGD.

5. Wymagania minimalne niezbędne dla podjęcia pracy na stanowisku Specjalisty ds. projektów:
1) wykształcenie wyższe,
2) doświadczenie min. 3 lat w administracji samorządowej lub publicznej  bądź w organizacji pozarządowej,
3) doświadczenie w realizacji projektów w ramach PROW w tym osi IV Leader i/lub POKL i/lub RPO,
4) posiadanie niezbędnej wiedzy w zakresie min: funkcjonowanie NGO, pozyskiwanie funduszy unijnych, realizacja, rozliczanie i kontrola projektów etc.

 6. Dokumenty, jakie należy złożyć w procesie rekrutacyjnym (co najmniej) - list motywacyjny - życiorys zawodowy inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz datą i własnoręcznym podpisem.

7. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem który decyduje o celach i sposobach przetwarzania owych danych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Pałuki-Wspólna Sprawa”.
W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Panią Weroniką Pochylską – nr tel. 530 317 783 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Dane będą przetwarzane w celach:
- związanych z procesami rekrutacji kandydatów na pracowników;
Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez nasze Stowarzyszenie opiera się na:
- usprawiedliwionym interesie Stowarzyszenia jako administratora danych (np. związanym z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia)
- zgody
- wykonania zawartej umowy
- obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).
Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Stowarzyszenie. Stosownie do tego informujemy, że:
1) w przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
2) w przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
3) przypadku, gdy Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.
Odbiorcami Państwa danych mogą być:
1. Instytucje wdrażające,
2. Podmioty, z którymi Stowarzyszenie ma zawartą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
3. Urzędy i instytucje.
Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Kryteria wyboru pracownika spośród zgłoszonych kandydatów:
Pracownik musi spełniać warunki określone w p. 5. Wyboru dokonuje się na podstawie weryfikacji dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

9. Oferty należy składać osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską w dni robocze 25.06.2018 – 6.07.2018 r. do godziny 16.00 (decyduje data wpływu do Biura LGD), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko specjalista ds. projektów”

10. Miejsce składania ofert: Lokalna Grupa Działania Pałuki- Wspólna Sprawa ul. Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

Poprawiony: czwartek, 21 czerwca 2018 10:14
 
Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące Osi 11 EFS PDF Drukuj Email

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców, przedstawicieli instytucji, stowarzyszeń na spotkania informacyjne dotyczące projektów i środków z Osi 11 Europejskiego Funduszu Społecznego na działania z zakresu wspierania włączenia społecznego i aktywizacji mieszkańców. Spotkania odbędą się 26 czerwca 2018 o godz. 10:30 w siedzibie LGD przy Placu Działowym 6 w Żninie oraz 27 czerwca 2018r. o godz. 10:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Janowcu Wielkopolskim przy ul. Powstańców Wlkp. 16.

Typy projektów, na które można pozyskać środki:

- kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym

- świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)

- aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne)

- lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

Wszystkie działania muszą być skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Plakat spotkania informacyjne EFS

 
IV edycja "Napadu na Funk" z LGD Pałuki - Wspólna Sprawa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 czerwca 2018 08:23

W minioną sobotę tj. 16 czerwca 2018r. w Żnińskim Domu Kultury odbyła się już IV edycja Turnieju Tańca Breakdance „Napad na Funk” współfinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

Swoje umiejętności taneczne zaprezentowali zawodnicy z całej Polski, a także z zagranicy. Po całym dniu eliminacji i walki o podium na zwycięzców czekał czek o wartości 1000 zł (ufundowany przez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa). Sędziowie w składzie BBOY DECÓ (Stylowa Spółka Społem), BBOY ARCZEK (Hajime No Owari) oraz BBOY RENEONE (Sonic Squad/Rockin Style Crew): jednogłośnie podjęli decyzję o wyborze mistrzów. Nagroda została wręczona zawodnikom z ekipy Navi Crew, a byli to Anton Lukashchuck i Artem Roy. Cała impreza prowadzona była przez Emce/Musiel, dwóch bardzo utalentowanych raperów pochodzących ze Żnina i Mogilna, których działania będzie można usłyszeć na zbliżającej się płycie pt. „Sam to nazwij”. Za gramofonami stanęli: DJ SC1 oraz DJ Shorty82 odpowiedzialni za brzmienia muzyczne towarzyszące uczestnikom wydarzenia.

Napad na Funk 1Napad na Funk 2

Poprawiony: wtorek, 19 czerwca 2018 08:54
Więcej…
 
Konferencja z okazji 10-lecia LGD Pałuki - Wspólna Sprawa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 czerwca 2018 08:01

15.06.2018r. w Żnińskim Domu Kultury odbyła sie konferencja z okazji 10 lecia istnienia LGD Pałuki -Wspólna Sprawa, w ktorej udzial wzięli współzałożyciele LGD, przedstawiciele trzech sektorow: samorzadowego, gospodarczego oraz spolecznego. Spotkanie bylo okazją do wspomnień, podsumowań oraz podziekowań. Poraz pierwszy w historii Zarząd LGD w osobach Ryszard Ulatowski - Prezes, Eliza Reszka - Wiceprezes, Ilona Przychocka - Wiceprezes i Czlonkowie Jacek Superczynski i Zenon Mikula przyznali statuetki Lider Wspólnej Sprawy. Lidera Samorzadnosci otrzymal powiat zninski i wszystkie gminy z powiatu, Lidera przedsiebiorczosci otrzymało Silverado City, Lidera III sektora dla Gąsawskiej Orkiestry Dętej, Lidera Wolontariatu - Klub Ośmiu, Lider debiut roku otrzymał Wojciech Cieślewicz - Serowar na Pałukach, Lidera Kultury Sztuki Oświaty i Turystyki - Gmina Łabiszyn za Łabiszyńskie Spotkania z historią, Sportowego Lidera Roku przyznano Lokalnej Organizacji Turystycznej za Pałuki Tour a Przyjaciela LGD dla Fundacji Ekspert-Kujawy. Wreczono rowniez specjalne statuetki Super Lidera Wspólnej Sprawy dla pań Józefy Błajet oraz Aleksandry Nowakowskiej i pana Leszka Jakubowskiego. Podczas konferencji wysłuchano wystąpień:
"LGD na Pałukach - dobre praktyki realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Rozwój Lokalny Kierowany Przez Społeczność" - dyr. biura Weronika Pochylska,
"Rola LGD w rozwoju lokalnym"- Naczelnik Wydzialu RLKS Mariusz Kiernozek
"LGD - Droga ku przyszłości" - strategia 2019+ - Ryszard Ulatowski.W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu, członkowie LGD, beneficjenci, lokalni liderzy w wielu dziedzinach. Dziękujemy za udział oraz życzenia i gratulacje. Uroczystość poprowadził pan Artur Jakubowski w koncercie wystąpiła Agencja Artystyczna Do Re Mi
w składzie:
Marta Ustyniak- Babińska sopran 
Marcin Skibiński tenor 
Adriana Wdziękońska fortepian

Poprawiony: poniedziałek, 18 czerwca 2018 08:30
Więcej…
 


Strona 11 z 126
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa