malastandardduza
Start Małe projekty Interpretacja dotycząca Małych projektów - co oznacza być zameldowanym lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie objętym LSR
Interpretacja dotycząca Małych projektów - co oznacza być zameldowanym lub prowadzić działalność gospodarczą na terenie objętym LSR PDF Drukuj Email

Zgodnie z ‚§ 2‚ Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju‚ Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007?2013 (Dz. U. Nr 71 poz. 613 z późn. zm) ?O pomoc na operacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
o wspie‚­raniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob‚­szarów Wiejskich, zwane dalej ?małymi projektami?, może ubiegać się podmiot będący:


1)‚ osobą fizyczną, która:

  1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Eu‚­ropejskiej,
  2. jest pełnoletnia,

c)‚ ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwana dalej ?LSR?, lub wykonuje działalność gospodarcza na tym obszarze albo;

2)‚ osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną:

  1. działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypo‚­spolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwa‚­rancjach wolności sumienia i wyznania, które po‚­siadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalności na tym obszarze, lub
  2. utworzonym na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacjom albo stowarzyszeniom, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą‚ ‚ działalność na tym obszarze.?

W związku z powyższym w przypadku osób fizycznych o dofinansowanie mogą się ubiegać osoby zameldowane lub zamieszkujące na obszarze objętym LSR (weryfikacja danych na podstawie dokumentu tożsamości albo zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o zameldowaniu na pobyt czasowy w miejscu zamieszkania). Natomiast w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pomoc przysługuje wówczas gdy działalność gospodarcza prowadzona jest obszarze objętym LSR (weryfikacja danych na podstawie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej).

W przypadku gdy siedziba lub oddział osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, spółki cywilnej lub miejsce wykonywania działalności znajdują się na obszarze objętym LSR również pomoc może zostać przyznana (weryfikacja na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, statutu, dokumentach określających lub potwierdzających zdolność prawną Wnioskodawcy).

Przykład:

  • o pomoc może‚ ubiegać się fundacja (lub stowarzyszenie) posiadająca siedzibę poza granicami województwa ale której obszar działalności, zgodnie ze statutem, obejmuje obszar całej Polski.
  • o pomoc może ubiegać się osoba fizyczna, której adres zamieszkania nie jest objęty Lokalną Strategia Rozwoju natomiast działalność gospodarcza jest prowadzona na tym obszarze.
 
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa