malastandardduza
Start RLKS 2014-2020 Nabory wniosków
Nabory wniosków
Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018 PDF Drukuj Email
środa, 25 lipca 2018 15:00

logotyp EFRR

Żnin, 25.07.2018r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:
RPKP.07.01.00-IZ.00-04-218/18

Numer konkursu LGD: 2/2018

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:

Cel ogólny: Wzrost konkurencyjności obszaru LSR do 2023r.

Cel szczegółowy:2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki na obszarze LSR do 2023r.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WK-P (dalej: SZOOP)

Oś Priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju

Przedsięwzięcie LSR: 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR.

Typ projektu SZOOP:

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Oś Priorytetowa 7

Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

WSTĘP

Ogłoszenie o naborze (zamiennie: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. tj. 2018, poz. 140), zwana dalej: ustawą o RLKS.

Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P) zostało wskazanych w Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu.

I. INFORMACJE O NABORZE

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, numer konkursu: 2/2018.

II. TERMINY

Termin, od którego można składać wnioski – 09.08.2018 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 23.08.2018r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu – II kwartał 2019 r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, pod adresem:Plac Działowy 6, 88 – 400 Żnin w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00

IV. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (zamiennie: GWD/Generator wniosków) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/ zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu) oraz zgodnie z Instrukcją użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców (dalej: Instrukcja użytkownika GWD)
2. Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, w terminie naboru.

3.Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 2 egzemplarzach
1. egzemplarz : oryginał wniosku + komplet załączników ( w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku danych)
2. egzemplarz: kopia wniosku + kopia kompletu załączników. (w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku danych)

4. Wniosek o dofinansowanie projektu może być dostarczony osobiście lub przez posłańca lub przez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe- decyduje data wpływu do biura Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.
W celu sprawniejszej weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zaleca się składanie wniosków o dofinansowanie projektu w formie papierowej osobiście lub przez posłańca

5. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub w formie papierowej bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym projekty których dotyczą nie będą podlegały dofinansowaniu.

6. W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

7. Wersja papierowa formularzu wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza wypełnioną w GWD (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej).

8. Wnioskodawca powinien stosować się do Instrukcji użytkownika GWD, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, które stanowią załączniki do Ogłoszenia o naborze.

9. Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w Liście załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik do Ogłoszenia, w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu oraz w kryteriach wyboru projektu/warunkach udzielenia wsparcia, w zależności od etapu oceny na jakim znajduje się wniosek o dofinansowanie projektu. Lista warunków udzielenia wsparcia dla projektów własnych LGD oraz projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach RLKS weryfikowanych przez IZ RPO WK-P z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia (dalej: Warunki udzielenia wsparcia). Warunki udzielenia wsparcia stanowią załącznik do Uchwały Nr 14/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 22 stycznia 2018 r.

10. Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego.
Załączniki powinny zostać ponumerowane zgodnie z numeracją załączników zawartą w ww. Instrukcji.
Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony.
Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy winny być dostarczone w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku danych a ich numeracja winna być zgodna z ww. Instrukcją

11. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu należy przygotować na wzorze zamieszczonym pod ogłoszeniem o konkursie oraz złożyć w następujący sposób:
Studium wykonalności w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa i elektroniczna powinny być tożsame.
Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły wyłącznie w wersji elektronicznej
Wersje elektroniczne ww. dokumentów należy złożyć w Generatorze wniosków. W celu złożenia załącznika nr 1. w Generatorze wniosków należy skompresować dokumenty: Studium wykonalności (część opisową) oraz arkusze obliczeniowe i załączyć je jako jeden plik.

12. Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.
Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być podpisane przez właściwego partnera zgodnie z ww. zasadami.

13. Kserokopia oryginału wniosku o dofinansowanie projektu i załączników powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie lub innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie. Upoważnienie dla osoby potwierdzającej zgodność dokumentów z oryginałem musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu. Kserokopie załączników partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ww. zasadami, przez właściwego partnera lub osobę uprawnioną/upoważnioną do podpisania wniosku.

14. Każdy egzemplarz dokumentacji projektowej (wniosek + komplet załączników) powinien być wpięty do oddzielnego segregatora oznaczonego w następujący sposób;
- logo RPO WK-P;
- cyfra 1 dla oznaczenia pierwszego egzemplarza dokumentacji lub 2 dla oznaczenia drugiego egzemplarza dokumentacji;
- numer segregatora, w przypadku większej liczby segregatorów: np. Segregator 1;
- numer i nazwa osi priorytetowej: Oś Priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
- numer i nazwa działania: Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
- nazwa wnioskodawcy;
- tytuł projektu.

15. W segregatorze na pierwszym miejscu należy umieścić pismo przewodnie zawierające: nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu, numer naboru, numer projektu (nr projektu nie dotyczy pierwszorazowo złożonych projektów), następnie: wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki powinny być umieszczone w segregatorze według kolejności zgodnej z listą załączników zawartą w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.

16. Jeżeli niemożliwe jest wpięcie egzemplarza dokumentacji do jednego segregatora, należy podzielić ją na części i wpiąć do kolejnych segregatorów. Segregatory powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać wykaz dokumentów znajdujących się w danym segregatorze. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku powinny być kompletne oraz dostarczone w zwartej formie: wniosek oraz poszczególne załączniki powinny być odrębnie zszyte bądź zbindowane.

17. Złożone wnioski o dofinansowanie projektu winny być wypełnione w języku polskim.

18. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P (w zależności od etapu weryfikacji) o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie oraz umowy o dofinansowanie projektu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia)

V. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki organizacyjne,
- organizacje pozarządowe,
- mikro i małe przedsiębiorstwa,
- kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
- instytucje otoczenia biznesu,
- partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA):
Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE
Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.

VIII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU
W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki:

Wskaźnik rezultatu bezpośredniego:
- liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów;
- liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach (RLKS).

Wskaźnik produktu:
- liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach;
- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (RLKS);
- długość przebudowanych dróg gminnych(RLKS);
- liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
- liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;
- liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych uprawnień dla osób z niepełnosprawnościami;
- liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne.

Uwaga! Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie projektu (w sekcji I.1) ma obowiązek wybrać z powyższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które będą odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu. W przypadku gdy wnioskodawca nie wybierze wskaźnika produktu i rezultatu bezpośredniego, który będzie odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu, będzie to skutkować niespełnieniem warunku I.12 Wskaźniki realizacji celów projektu, określonego w Warunkach udzielenia wsparcia stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 7 228 000 PLN.

X. FORMA WSPARCIA
Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

XI. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85% w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 85% kosztów kwalifikowalnych [1].

XII. ETAPY WERYFIKACJI
Wnioski o dofinansowanie projektów, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane, zgodnie z ustawą o RLKS, Systemem oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (patrz: rozdział 5.4 Systemu oraz zał. nr 1 i 6 do Systemu), Procedurami w zakresie przeprowadzenia naboru, oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Podręcznikiem dla LGD, stanowiącym załącznik do niniejszego Ogłoszenia w następujących etapach:

Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:
- w terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę dofinansowania;
- jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o to dofinansowanie do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów. Wezwanie wydłuża termin na wybór projektów o 7 dni (do 52 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie);
- w terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru projektów LGD przekazuje Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów wybranych.
- szczegółowe zasady oceny i wyboru projektów zostały opisane w załączniku do niniejszego Ogłoszenia, tj. Podręczniku dla LGD część 2 (rozdział VIII.5.).

Weryfikacja spełnienia warunków udzielenia wsparcia dokonywana przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
- Weryfikacja zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia wniosku o dofinansowanie projektu polega na sprawdzeniu czy i w jakim stopniu projekt, planowany do realizacji, spełnia Warunki udzielenia wsparcia zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P,. Weryfikacja przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- Weryfikacji podlegają wyłącznie te wnioski przekazane przez LGD, które mieszczą się w limicie środków. Weryfikacja kolejnych wniosków z listy odbywać się będzie wyłącznie w przypadku, gdy zostaną zwolnione środki w ramach naboru (w wyniku korekty kosztów kwalifikowalnych; wycofania wniosku przez wnioskodawcę lub negatywnej weryfikacji).
- Zarząd Województwa dokonuje weryfikacji przekazanych przez LGD wniosków o dofinansowanie projektów w terminie do 85 dni roboczych.
- Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zostały zawarte w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
- Zarząd Województwa zawrze z wnioskodawcą, którego projekt spełnił Warunki udzielenia wsparcia, umowę o dofinansowanie. Umowa określać będzie zasady realizacji i rozliczenia projektu określone dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

XIII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 50 punktów.
Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji z Warunkami udzielenia wsparcia, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 2 do Ogłoszenia

XIV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK
Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu przez LGD, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie 
z art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności ( Dz.U. tj. 2018, poz. 140). Protest może być złożony po każdym etapie oceny projektu, po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach jego weryfikacji.
Wnioskodawca ma prawo wnieść protest od negatywnej oceny jego projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji o wyniku oceny.

Na etapie oceny przeprowadzanej przez LGD protest przysługuje od:
- negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo;
- nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania;
- wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym w Rozdziale

IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW;
Okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu. Podstawą wniesienia protestu musi być zarzut w zakresie niezgadzania się wnioskodawcy z oceną operacji w ramach kryteriów wyboru operacji/warunków udzielenia wsparcia, w zależności od etapu oceny na jakim znajduje się wniosek o dofinansowanie projektu, wraz ze stosownym uzasadnieniem.

albo
- ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Na etapie weryfikacji przeprowadzanej przez ZW Wnioskodawca może złożyć protest od negatywnej oceny projektu w zakresie zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

Na etapie weryfikacji projektu przez LGD protest wnoszony jest do Departamentu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem LGD, natomiast na etapie weryfikacji przez ZW protest wnoszony jest do Departamentu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:
1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
2) oznaczenie wnioskodawcy;
3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów/warunków udzielenia wsparcia, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem [nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów oceny projektów czy też warunków udzielenia wsparcia];
5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
6) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

Ponadto (jeśli dotyczy):
7) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
8) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
9) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z oceną operacji w ramach warunków udzielenia wsparcia wraz ze stosownym uzasadnieniem.

W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu nie spełniającego wymogów formalnych, o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, Departament Rozwoju Regionalnego wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia.
Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej zostały uregulowane w załączniku nr 8 „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020 w ramach RLKS” do Systemu oceny projektów.

XV. UMOWA O DOFINANSOWANIE
Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowe regulacje dotyczące etapu podpisania umowy zostały przedstawione w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik do niniejszego Ogłoszenia. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik do Ogłoszenia.

XVI. PYTANIA I ODPOWIEDZI
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 609-996-155.

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
1. Kryteria wyboru projektu;
2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P;
3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlonego w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P;
5. Instrukcja użytkownika Generatora wniosków o dofinansowanie dla wnioskodawców;
6. Regulamin użytkownika GWD;
7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu [1];
8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu [2];
9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
10. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie lokalnych kryteriów wyboru projektu
11. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (w formie zaliczki i refundacji);
porozumienie o dofinansowaniu 
Uchwała Zarządu Województwa

12. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję papierową wniosku o płatność, w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
13. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
14. PROCEDURA W ZAKRESIE PRZEPROWADZANIA NABORU, OCENY I WYBORU OPERACJI SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PAŁUKI – WSPÓLNA SPRAWA
15. Podręcznik dla LGD cześć 2;
16. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim;
17. Warunki, jakie Beneficjent powinien spełnić w programie funkcjonalno-użytkowym inwestycji realizowanej z udziałem środków publicznych w okresie programowania 2014-2020 w kontekście ładu przestrzennego, w celu umożliwienia dokonania oceny z ,,Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko-pomorskiego”;
18. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

[1] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.
[2] Jw.

Dokumenty pomocnicze:
1. Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ
Akty prawne dotyczące OOŚ
Dyrektywa ooś 2011
Dyrektywa ooś 2014 (zmiana)
Rozporz. ooś z 25.06.2013 (zmiana)
Rozporz. ooś z 2010
Rozporz. ooś z 2016 tekst jednolity
Poradnik dotyczący kwalifikowalności przedsiębiorstw:
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko-przewodnik
Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko-suplement
Zbiór interpretacji przepisów ooś cz. 1
Z0biór interpretacji przepisów ooś cz. 2
Zbiór interpretacji przepisów ooś cz. 3
Zeszyty metodyczne GDOS
Zmiany klimatu ochrony gatunku:
Pismo GDOS dotyczące ochrony gatunkowej
Wytyczne inwentaryzacja ornitologiczna budynków

2.Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
3. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
a) Załącznik nr 1 do SOP Regulamin KOP EFRR
Załącznik nr 1 do Reg KOP EFRR
Załącznik nr 2 do Reg KOP EFRR
- Załącznik nr 2a do Reg KOP EFRR
- Załącznik nr 3 do Reg KOP EFRR
- Załącznik nr 4 do Reg KOP EFRR
- Załącznik nr 5 do Reg KOP EFRR
- Załącznik nr 5a do Reg KOP EFRR
- Załącznik nr 6 do Reg KOP EFRR
- Załącznik nr 7 do Reg KOP EFRR
- Załącznik nr 8 do Reg KOP EFRR
b) Załącznik nr 6 do SOP procedura odwoławcza
c) Załącznik nr 8 do SOP procedura odwoławcza RLKS
d) Załącznik nr 9 do SOP GWD
e) Załącznik nr 10 do SOP SL
4. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

[1] IZ RPO WKP dopuszcza możliwość aneksowania umów w przypadku zmiany zapisów RPO w zakresie zwiększenia dofinansowania projektów do 95%

 
Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny Grantobiorców – konkurs nr 1/2018/G PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 lipca 2018 14:01

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny Grantobiorców, którzy złożyli wnioski o powierzenie grantów w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2018/G na działania w zakresie:
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
Rada Lokalnej Grupy Działania Pałuki - Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

1. Lista projektów objętych grantami zgodnych z LSR,
2. Lista wybranych Grantobiorców (z informacją, które z projektów objętych grantami mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków),
3. Protokół z posiedzenia Rady LGD dotyczący oceny i wyboru Grantobiorców

 
Broszury informacyjne PDF Drukuj Email

Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej

Rozwój działalności gospodarczej

Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Działania Informacyjno-promocyjne

 
Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 21 maja 2018 08:03

paluki stopka PROW

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2018/G

 

Termin składania wniosków:  od 4 czerwca 2018r. do 18 czerwca 2018r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  do 14:00
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wniosek i załączniki należy wpiąć do skoroszytu, dokumenty mają być niezszyte.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny w ramach naboru:
1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:
Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji celu szczegółowego 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR do 2023 r.
Wskaźniki produktu:

Wskaźniki produktu

Limit środków w ramach naboru: 500 000 zł, w tym:
Kwota grantu: od 5 000 zł do 20 000,00 zł
Intensywność pomocy:
jednostki sektora finansów publicznych –do  63,63 %
do 95% pozostali wnioskodawcy, z wyjątkiem podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
(refundacja)kosztów kwalifikowalnych

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:
1. organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych, jak również wykorzystujących potencjał turystyczny obszaru LSR,
2. organizacja wydarzeń i imprez
3. szkolenia, warsztaty i inne działania edukacyjne ukierunkowane wzmocnienie kapitału społecznego również w zakresie podnoszenia wiedzy mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych (promowanie postaw prośrodowiskowych i proklimatycznych),
4. inne działania w zakresach opisanych powyżej.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:
1. osoby prawne
2. jednostki organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej,  którym  ustawy  przyznają zdolność prawną (w tym Koła Gospodyń Wiejskich będące w strukturach kółek i organizacji rolniczych)
3. osoby fizyczne, jeżeli: (są obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, nie prowadzą działalności gospodarczej)

posiadające siedzibę/miejsce zamieszkania lub zarejestrowany oddział/ koło na obszarze objętym LSR (zgodnie ze statutem lub  innym  dokumentem  regulującym  zasady  funkcjonowania).

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.
Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia.
Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.
Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.
Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 50 pkt
/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę LGD/

UWAGA:
W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji ich kolejność na liście operacji zostanie ustalona poprzez:

  • porównanie ilości punktów uzyskanych przez poszczególne operacje w pierwszym kryterium rozstrzygającym (wskazanym na liście kryteriów dla danego przedsięwzięcia) – operacja, która uzyskała więcej punktów w ramach danego kryterium otrzyma wyższe miejsce na liście operacji; jeśli ilość zdobytych punktów w ramach pierwszego kryterium rozstrzygającego będzie równa LGD przeprowadzi analizę w ramach drugiego kryterium rozstrzygającego (wskazanego na liście kryteriów dla danego przedsięwzięcia); jeśli nadal występuje remis zadecyduje ilość punktów zdobyta w ramach trzeciego kryterium rozstrzygającego (wskazanego na liście kryteriów dla danego przedsięwzięcia);
  • porównanie wysokości wkładu własnego wnioskodawcy, wyrażonej w złotych (obliczanej jako różnica między sumą kosztów kwalifikowalnych operacji a wnioskowaną kwotą pomocy) – operacja z wyższą wartością wkładu własnego uzyska wyższe miejsce na liście; tryb ten jest stosowany jeżeli ustalenie kolejności operacji w oparciu o kryteria rozstrzygające nie było możliwe (dwie lub więcej operacji uzyskały identyczny wynik we wszystkich trzech kryteriach rozstrzygających).

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020, formularz wniosku o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu, formularz umowy o powierzenie grantu, a także opis kryteriów wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej: www.lgd-paluki.pl.
Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Pytania należy kierować na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie: 
609 996 155, 530 317 783.

Załączniki do ogłoszenia:

Zał.1 formularz wniosku o powierzenie grantu;
Zał2. oświadczenie w sprawie zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
Zał.3 formularz wniosku o rozliczenie grantu;
Zał.4 deklaracja do weksla i weksel;
Zał.5 wzór formularza umowy o powierzenie grantu;
Zał.6 obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
Zał.7 szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD;
Zał.8 lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
Zał.9 lokalne kryteria wyboru Grantobiorców w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1 LSR – Inicjatywy w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru LSR;
Zał.10 katalog dopuszczalnych stawek dla towarów i usług;

Poprawiony: poniedziałek, 21 maja 2018 09:11
 
Informacje dla wnioskodawców PDF Drukuj Email

Szanowni Wnioskodawcy,
Zgodnie z ogłoszeniami o naborach wniosków, które znajdują się w zakładce "NABORY WNIOSKÓW", wszystkie dokumenty dotyczące naboru, w tym: Wzory formularzy wniosków o udzielenie wsparcia, biznesplany, instrukcje wypełniania, formularze umów o udzielenie wsparcia oraz tabele pomocnicze znajdują się do pobrania na stronie internetowej:
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Natomiast wszystkie pozostałe dokumenty w tym: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR), kryteria wyboru operacji, wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia, oświadczenia wnioskodawców, uzasadnienia do kryteriów wyboru, planowane do osiągnięcia wskaźniki oraz wzory protestów znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce RLKS 2014-2020 oraz pod aktualnymi ogłoszeniami o naborze wniosków.

 


Strona 2 z 6
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa