malastandardduza
Start Aktualności
FAQ dotyczący naboru wniosków w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 13 grudnia 2018 13:43

Projekt nr 2: Działania wspierające w zakresie organizowania lokalnej społeczności i animacji społecznej:

Celem jest integracja mieszkańców, tj. osób wykluczonych wraz z ich otoczeniem z wykorzystaniem zasobów gminy, w tym świetlic wiejskich, domów kultury, bibliotek:
- Stworzenie miejsc integracji wielopokoleniowej, w tym organizacja spotkań edukacyjno-kulturalnych po. prelekcja filmów, wyjazdy do kina, teatru, opery, zaproszenie „ciekawych osób” - osób z pasją, spotkania ze specjalistami,
- Organizowanie debat i konsultacji społecznych przy współudziale mieszkańców,
- Organizowanie warsztatów pracy twórczej o charakterze terapeutycznym np. kulinarnych, garncarskich, szydełkowania,
- Organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych: piłkarzyki, szachowy, gry planszowe, taneczne, ruchowe
- Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne
- Poradnictwo prawne i obywatelskie

Koszty:
- Wynagrodzenie psychologa, terapeuty, animatora, prelegenta, trenera
- zakup biletów, wynajem autokaru
- catering
- zakup piłkarzyków, szachów, gier planszowych
- zakup materiałów na warsztaty

W przypadku, gdy w projekcie będą uczestniczyły osoby niesamodzielnie, należy je rozumieć jako osoby niesamodzielne ze względu na stan zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność, która wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Projekt nr 5: Działania wspierające w zakresie organizowania lokalnej społeczności i animacji społecznej: usługi wzajemnościowe, samopomocowe

Celem jest organizacja Bank Czasu, który organizuje ruch samopomocy i inicjatywę społeczną, w szczególności  wśród osób niepełnosprawnych oraz starszych w oparciu o zasadę pomocniczości oraz wykorzystuje kapitał społeczny tkwiący w społeczności lokalnej. Ideą Banku Czasu jest pośredniczenie we wzajemnej wymianie usług i pomocy w formie bezgotówkowej, umożliwia dzielenie się z innymi osobami swoim wolnym czasem i umiejętnościami. Bank Czasu działa na zasadzie katalogu usług. To bank, w którym nie używa się pieniędzy, walutą jest godzina wykonanej usługi. Uczestnicy ofiarują swoje usługo-godziny, czyli umiejętności, zdolności i talent. Czas ten można wykorzystać poprzez powierzenie wykonanie trudnej dla siebie czynności innej osobie. Świadcząc usługi, uczestnik zarabia godzinę. Godzina pomocy przy pracach domowych jest warta tyle samo, ile godzina pracy w ogrodzie.

Zadania:
- Realizacja działań samopomocy w oparciu o katalog usług. Katalog ten zawiera różnorodne formy wsparcia m.in.: szycie, haft, podwożenie samochodem, wykłady poświęcone promocji zdrowego stylu życia, przygotowywanie plakatów i ulotek, pieczenie, gotowanie, odśnieżanie, pielęgnacja ogródka, warsztaty międzypokoleniowe –osoby starsze opowiadają o tradycjach, wspólne przygotowanie potraw tradycyjnych.
- Działania aktywizujące społeczność w ramach lokalnych projektów i inicjatyw społecznych (np. obchody Aktywnych Społeczności, Międzynarodowego Dnia Osoby Starszej, realizacja działań animacyjnych w przestrzeni podwórek, czy mobilnej przestrzeni zabawy w okresie wakacyjnym, dyżury w Punkcie Informacyjnym dot. rewitalizacji dzielnicy, wolontariat w świetlicy środowiskowej, czynna współpraca z lokalnymi organizacjami, instytucjami na rzecz społeczności lokalnej.
- Rozwój dialogu społecznego poprzez udział i organizację m.in. konferencji, wizyt studyjnych.

Koszty:
- wynagrodzenie animatorów warsztatów i moderatora banku czasu
- wynajem pomieszczeń i urządzeń do realizacji cyklicznych spotkań
- wyposażenie pomieszczeń
- materiały na warsztaty, inicjatywy,
- koszty uczestnictwa i organizacji konferencji, wizyt studyjnych , inicjatyw aktywizacyjnych
- catering

 
Wizyta studyjna w Serowarni Pałuckiej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 grudnia 2018 11:47

W dniu 11 grudnia 2018r. przedstawiciele LGD Pałuki – Wspólna Sprawa uczestniczyli w spotkaniu, które odbyło się w siedzibie firmy Pana Wojciecha Cieślewicza – Serowar na Pałukach. Na spotkanie zaproszeni zostali rolnicy, wytwórcy produktów lokalnych oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Uczestnicy spotkania zapoznali się z pracą w serowarni, Pan Wojciech Cieślewicz opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z warzeniem sera. Nie zabrakło również degustacji wyrobów mleczarskich, które przepięknie prezentowały się na bogato zastawionych stołach.
Firma Pana Wojciecha została uruchomiona dzięki środkom pozyskanym za pośrednictwem LGD. Przedsiębiorstwo Serowar na Pałukach przyczyniło się do wzrostu poziomu zatrudnienia wśród osób defaworyzowanych oraz wzrostu konkurencyjności powiatu żnińskiego. Produkty oferowane przez Pana Wojciecha Cieślewicza wpisały się już na stałe do produktów lokalnych naszego obszaru. Przedsiębiorcy bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju oraz licznej rzeszy klientów.
Wszystkich Państwa zapraszamy do zakupu wyrobów serowarskich w Jadownikach Bielskich.

6

2

8

Poprawiony: środa, 12 grudnia 2018 12:11
 
Spotkanie informacyjne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 11 grudnia 2018 10:46

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców powiatu żnińskiego na spotakanie informacyjne dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych za pośrednictwem LGD.

Termin spotkania: 12.12.2018r. (środa) godz. 12.00
Miejsce spotkania: siedziba LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin (sala konferencyjna, II piętro).

Zapraszamy

Spotkanie net

 
Zawiadomienie o wynikach wyboru i oceny operacji Rady LGD - konkurs nr 2/2018/G PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 grudnia 2018 13:46

W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 2/2018/G na działanie w zakresie:
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LSR, Rada LGD Pałuki - Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR
Lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGD
Wzór odwołania

 
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2019/G PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 grudnia 2018 10:04

Logotyp EFS czarny

Żnin, 5.12.2018r.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 1/2019/G

 

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
- działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

(zgodnie z LSR/SzOOP)

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramachLokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020

 ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Przedsięwzięcie: 3.1.1. Inicjatywy w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR
Cel szczegółowy: 3.1. Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LSR do 2023r.
Cel ogólny: 3. Wspieranie włączenia społecznego i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR do 2023r.
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU
Termin, od którego można składać wnioski –  27.12.2018r.
Termin, do którego można składać wnioski – 14.01.2019r. godz. 16:00
Termin rozstrzygnięcia naboru –02.2019r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, ul. Plac Działowy 6, 88-400 Żnin, w godzinach pracy biura, tj. od pon. do pt. od 8:00  do 16:00.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgd-paluki.pl -zakładka NABORY WNIOSKÓW- i wypełnić elektronicznie. Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków. Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną (plik *.pdf) należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).
Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:
a) osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD
lub
b) poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) – decyduje data wpływu do biura LGD.
Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie koperty zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów EFS.
Wniosek składa się  w dwóch  egzemplarzach.

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
O grant mogą się ubiegać:
- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?
Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej oraz innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA
Forma wsparcia: zaliczka
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 1.300.000 PLN.

VIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS
Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (www.lgd-paluki.pl zakładka NABORY WNIOSKÓW) i w biurze LGD. 

IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU
Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w godzinach pracy Biura LGD.
W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik do Ogłoszenia.

X. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki dotyczące Ogłoszenia o naborze wniosków:
Załącznik nr 1 wzór - Wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 2 Kryteria oceny i wyboru projektów EFS
Załącznik nr 3 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS
Załącznik nr 4 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa
Załącznik nr 5 Wzór - Umowa o powierzenie grantu (EFS)
Załącznik nr 6 wzór - Karta oceny zgodności projektu z LSR
Załącznik nr 7 wzór - Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru
Załącznik nr 8 Katalog stawek maksymalnych
Załącznik nr 9 Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
Załącznik nr 10 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
Załącznik 11 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa” na lata 2014-2020
Załącznik 12 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem
Załącznik 13 Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem
Materiały pomocnicze:
FAQ Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe
Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu EFS
Zasady udzielania doradztwa
Załącznik nr 1 do zasad udzielania doradztwa
Załącznik nr 2 do zasad udzielania doradztwa

 


Strona 5 z 133
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa