malastandardduza
Start Aktualności
Zakończyliśmy szkolenie dotyczące inicjatyw włączenia społecznego na obszarze LSR PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 września 2018 07:56

W piątek 21 września 2018r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się bezpłatne szkolenie dla Wnioskodawców z powiatu żnińskiego zainteresowanych złożeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020, przedsięwzięcie 3.1.1. Inicjatywy w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR.
Szkolenie prowadziła Dyrektor Biura, Pani Weronika Pochylska. Prowadząca w bardzo czytelny sposób przedstawiła wszystkim zainteresowanym główny cel projektu - podniesienie kapitału społecznego na obszarze LSR, a w szczególności zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie lokalnych ośrodków włączenia społecznego. Uczestnicy poznali zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru, a także poznali wiele innych niezbędnych informacji dotyczących realizacji projektu.
O grant mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w ogłoszonym naborze wynosi 350.000 zł.

Więcej…
 
Zapisy na Rajd Nordic Walking trwają PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 września 2018 13:53

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza mieszkańców powiatu żnińskiego na Rajd Nordic Walking, który rozpocznie się w dniu 22.09.2018r. o godz. 10.00 w Barcinie, trasą 10km. Udział w rajdzie jest bezpłatny. Zapewniamy dojazd z miejscowości Janowiec Wielkopolski, Rogowo, Gąsawa, Żnin, Łabiszyn do miejscowości Barcin.Obowiązują zapisy. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, ul. Plac Działowy 6, 88-400 Żnin lub telefonicznie: 609-996-155 do 14 września 2018r. Ilość miejsc ograniczona.Rajd ma charakter turystyczno-krajoznawczy i jest współfinansowany ze środków Powiatu Żnińskiego.

Mapka
Regulamin

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Plakat nordic walking LGD PWS net

 
Zapraszamy na szkolenie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 14 września 2018 10:59

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zaprasza na bezpłatne szkolenie dla wnioskodawców z powiatu żnińskiego zainteresowanych złożeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Przedsięwzięcie: 3.1.1. Inicjatywy w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR
Cel szczegółowy:  3.1. Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LSR do 2023r.
Cel ogólny: 3. Wspieranie włączenia społecznego i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR do 2023r.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie odbędzie się 21 września 2018r. o godz. 10.00 w siedzibie LGD Pałuki – Wspólna Sprawa (II piętro, sala konferencyjna), Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.
Zapisy przyjmowane są do 19 września 2018r. tel. 609-996-155 lub e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szdkolenie Granty EFS net600px

 
Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2018/G PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 11 września 2018 14:51

Logotyp EFS czarny

Ogłoszenie o naborze wniosków

Numer naboru: 2/2018/G

 

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:

Typ c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),

Typ f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

 (zgodnie z LSR/SzOOP)

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Przedsięwzięcie: 3.1.1. Inicjatywy w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR

Cel szczegółowy: 3.1. Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LSR do 2023r.

Cel ogólny: 3. Wspieranie włączenia społecznego i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR do 2023r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych

Lokalnymi Strategiami Rozwoju

 Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

 Europejskiego Funduszu Społecznego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU
Termin, od którego można składać wnioski –  8.10.2018r.
Termin, do którego można składać wnioski – 24.10.2018r. godz. 16:00
Termin rozstrzygnięcia naboru – 11/12.2018r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, ul. Plac Działowy 6, 88-400 Żnin, w godzinach pracy biura, tj. od pon. do pt. od 8:00  do 16:00.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgd-paluki.pl -zakładka NABORY WNIOSKÓW- i wypełnić elektronicznie.
Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.
Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną (plik *.pdf) należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).
Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:
a) osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD
lub
b) poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) – decyduje data wpływu do biura LGD.
Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie koperty zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów EFS.
Wniosek składa się  w dwóch  egzemplarzach.

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
O grant mogą się ubiegać:
- wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?  
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)  
inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym,

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA
Forma wsparcia: zaliczka
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego - 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 350.000 PLN.

VIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS
Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (www.lgd-paluki.pl zakładka NABORY WNIOSKÓW) i w biurze LGD. 

IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU
Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa czynnego w godzinach: od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 16:00
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , w godzinach pracy Biura LGD.
W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD - Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik do Ogłoszenia.

X. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki dotyczące Ogłoszenia o naborze wniosków:
Załącznik nr 1 wzór - Wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 2 Kryteria oceny i wyboru projektów EFS
Załącznik nr 3 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR,EFS oraz FS
Załącznik nr 4 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i ubóstwa
Załącznik nr 5 Wzór - Umowa o powierzenie grantu (EFS)
Załącznik nr 6 wzór - Karta oceny zgodności projektu z LSR
Załącznik nr 7 wzór - Karta oceny projektu wg lokalnych kryteriów wyboru
Załącznik nr 8 Katalog stawek maksymalnych
Załącznik nr 9 Standard pracy klubu młodzieżowego
Załącznik nr 10 Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej
Załącznik nr 11 Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
Załącznik nr 12 Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa” na lata 2014-2020
Załącznik nr 13 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem
Załącznik nr 14 Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem

Materiały pomocnicze:
FAQ Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe
Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu EFS
Zasady udzielania doradztwa
Załącznik nr 1 do zasad udzielania doradztwa
Załącznik nr 2 do zasad udzielania doradztwa

 
Konkurs fotograficzny „Na Pałukach łapię chwile i zatrzymuję czas w obiektywie” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 września 2018 09:32

s800px

Minął czas wakacji, a wraz z nimi zakończył się konkurs fotograficzny organizowany przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.
Do udziału w zabawie przystąpiło 14 uczestników, którzy nadesłali 59 zdjęć dla poszczególnych kategorii.
Poziom prac jest niezwykle wysoki. Przed Jury czeka bardzo trudne zadanie, ciężko będzie dokonać wyboru zwycięzców. Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie gratulujemy „oka”, a przede wszystkim pomysłów na zatrzymanie w obiektywie tych niesamowitych momentów.
Na posiedzeniu dnia 12 września 2018r. Jury konkursowe w składzie: Weronika Pochylska, Anita Woźniak, Anna Janowska i Mateusz Lewandowski, dokona rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego organizowanego przez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.

Wyniki ogłoszone zostaną na specjalnie przygotowanej wystawie fotograficznej, na którą już teraz bardzo gorąco zapraszamy uczestników zabawy wraz z rodzinami. 
Na spotkaniu omówione zostaną prace konkursowe, a na zwycięzców czekać będą nagrody pieniężne w wysokości: 400 zł - zwierzęta, 300 zł - krajobraz i 300 zł – zabytki.
Wystawa odbędzie do końca września 2018r. w siedzibie LGD Pałuki - Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin, dokładny termin uzgdoniony zostanie na posiedzeniu Jury.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej oraz profilu na Facebook – szczegóły niebawem.

 


Strona 9 z 129
Gmina Barcin   Gmina Gąsawa
Barcin   Gąsawa
janowiec   labiszyn
Janowiec Wlkp.   Łabiszyn
Gmina Rogowo   Gmina Żnin
Rogowo   Żnin
Starostwo powiatowe  
Powiat  

min_rol

moj_region

 

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać na maila wszystkie najnowsze informacje z naszej strony.


Biuro LGD

Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

tel. 609 996 155
tel. 530 317 783

e-mail: lgd@lgd-paluki.pl

Biuro LGD jest czynne od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

dol

2009-2017 Lokalna Grupa Działania Pałuki - Wspólna Sprawa