Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa realizuje projekt z Funduszy Europejskich pn. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa”.

Celem projektu jest: Zwiększenie aktywnośći społecznej i/lub społęczno – zawodowej dla 360 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 20 osób z otoczenia na obszarze Powiatu Żnińskiego w terminie 01.01.2018 – 30.06.2023r.

Grupą docelową są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 360 osób

Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społęcznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 28
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek – 15 osób
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 203 osoby
Wskaźnik efektywności społecznej – 124 osoby
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – 15 osób

Zaplanowano 4 nabory projektów objętych grantem. Uwzględniono w tym koszty racjonalnych usprawnień. Realizacja zadań przyczyni się do osiągnięcia wskaźników produktu i wskaźników rezultatu zgodnych z programem oraz tych charakterystycznych dla projektu.

Dofinansowanie z UE: 2 900 000,00 zł

Wartość całkowita projektu: 3 052 631, 63 zł

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, RPO WK-P 2014-2020 i przyczyniające się do realizacji celu szczegółowego: Wzrost aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców
objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju. Wsparciem objęte mogą zostać następujące projekty grantowe (w zakresie typów projektu 1, 2 i 3):
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
a) kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
d) kluby pracy,
e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.