W piątek 21 września 2018r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się bezpłatne szkolenie dla Wnioskodawców z powiatu żnińskiego zainteresowanych złożeniem wniosku o powierzenie grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020, przedsięwzięcie 3.1.1. Inicjatywy w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR.
Szkolenie prowadziła Dyrektor Biura, Pani Weronika Pochylska. Prowadząca w bardzo czytelny sposób przedstawiła wszystkim zainteresowanym główny cel projektu – podniesienie kapitału społecznego na obszarze LSR, a w szczególności zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez stworzenie lokalnych ośrodków włączenia społecznego. Uczestnicy poznali zasady wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach naboru, a także poznali wiele innych niezbędnych informacji dotyczących realizacji projektu.
O grant mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w ogłoszonym naborze wynosi 350.000 zł.