Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,  Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej  Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 4.07.2019 godz. 16.00. w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie  przedsięwzięcia 2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR, zgodne z zakresem tematycznym: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

PORZĄDEK OBRAD

  1. Rozpoczęcie posiedzenia
  2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
  3. Przedstawienie porządku obrad
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Wybór protokolanta i Komisji skrutacyjnej
  6. Ocena wniosków
  7. Podjęcie uchwał
  8. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady LGD
  9. Wolne głosy i wnioski
  10. Zakończenie obrad