W dniu 26 czerwca 2019r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Lokalną Grupą Działania Pałuki – Wspólna Sprawa a Powiatowym Urzędem Pracy w Żninie.

Partnerstwo dotyczy współpracy na rzecz wspierania realizacji projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” oraz wspólnych przedsięwzięć mających na celu rozwój ekonomii społecznej.
Celem porozumienia jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej oraz wzmocnienie pozycji podmiotów ekonomii społecznej na terenie powiatu żnińskiego.
Zawiązane porozumienie to współpraca pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, która inicjować będzie tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych oraz posłuży popularyzacji idei ekonomii społecznej.