Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,  Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej  Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 24.07.2019 godz. 16.00 w sprawie złożonego protestu dotyczącego oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie  przedsięwzięcia 2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR, zgodne z zakresem tematycznym: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Rozpoczęcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej
 6. Przedstawienie złożonego protestu
 7. Podjęcie dyskusji nad złożonym protestem
 8. Głosowanie w sprawie zasadności protestu
 9. Ponowna ocena wniosku nr 2019/2.2.1/6 w przypadku uznania zasadności protestu
 10. Podjęcie uchwał
 11. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady LGD
 12. Wolne głosy i wnioski
 13. Zakończenie obrad