Żnin, 14.10.2019 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2019

Termin składania wniosków: od  28 października  2019 r. do  12 listopada 2019 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia (ryczałt) w wysokości 100 000,00 zł

Zakres tematyczny operacji:
1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR
Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załączniku nr 2  do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 12 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 50 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 1 300 000,00

Kwota wsparcia równa:  100 000,00

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej:
– www.lgd-paluki.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, 88-400 Żnin, Plac Działowy 6.

Pytania  można kierować  dodatkowo na adres email: lgd@lgd-paluki.pl lub telefonicznie: +48 609 996 155

Załączniki do ogłoszenia:
1. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
2. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
3. wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy;
4. instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
5. wzór biznesplanu;
6. informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
7. wzór formularza wniosku o płatność;
7a. wykaz faktur;
8. instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
9. Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór – xlsx);
10. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu;
11. Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf);
11a. załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.);
11b. informacja monitorująca z realizacji biznesplanuInformacja po realizacji operacji;
11c. informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu informacji po realizacji operacji;
12. Lokalne kryteria wyboru operacji;
13. planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;
14. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020