Na podstawie § 17 pkt. 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 05.11.2019r. na godzinę 16:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.
Miejsce obrad: Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  5. Wybór Protokolanta
  6. Przedstawienie Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji dla operacji odpowiadających osi 7 RPO
  7. Podjęcie uchwały o przyjęciu kryteriów.
  8. Wolne głosy i wnioski
  9. Zakończenie zebrania.

Kryteria są dostępne -> tutaj <- i są w trakcie konsultacji społecznych.