Grupa Profesja informuje, że w listopadzie rusza kolejna rekrutacja Grantobiorców w projekcie: „Międzynarodowa współpraca się opłaca”.

Granty na komponent współpracy ponadnarodowej dla beneficjentów projektów standardowych realizowanych w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanych z EFS w ramach PO WER lub RPO w perspektywie finansowej 2014-2020

Jest to pierwszy tego rodzaju projekt w Polsce realizowany przez Operatora grantu i szansa dla wielu podmiotów na osiągnięcie lepszych rezultatów oraz zdobycie doświadczenia we współpracy z zagranicą.
Przedmiotem grantu jest rozszerzenie projektów dofinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
o komponent współpracy ponadnarodowej.
W ramach projektu Grantobiorcy będą mogli wypracować, zaadaptować oraz wdrożyć nowe rozwiązania
w partnerstwie podmiotami z krajów należących do Unii Europejskiej.

Dlaczego „Międzynarodowa współpraca się opłaca”?-
– do 100 tys. zł na współpracę ponadnarodową
– wsparcie ze strony operatora grantów
– zyskanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej
– lepszej jakości lub więcej produktów w projekcie
– nowe rozwiązania do wykorzystania również po zakończeniu projektu
– nawiązanie partnerstw ponadnarodowych
– wzrost kompetencji kadry
– przystępna procedura grantowa
– kwoty ryczałtowe
– brak konieczności wnoszenia wkładu własnego

Projekt został wybrany do dofinansowania w wyniku przeprowadzonego przez Centrum Projektów Europejskich konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-007/17.

Operatorem grantu jest:
– Profesja z partnerami

Procedura Grantowa oraz Formularz Zgłoszeniowy są dostępne na stronie projektu https://grupaprofesja.com/projekty/mwso/

Dysponujemy bazą partnerów ponadnarodowych online i umożliwiamy nawiązanie współpracy ponadnarodowej.

Zapraszamy na konsultacje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
osobiście: ul. Sieradzka 4c, Poznań
telefonicznie: 663667883 lub 570683776 lub 537 324 888
mailowo: pytaniapower@grupaprofesja.com