Projekt „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju Lokalnej Grupy Działanie Pałuki – Wspólna Sprawa ” realizowany będzie jako projekt grantowy skierowany do mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa tj. gmin wiejskich Rogowo, Gąsawa, gminy miejskowiejskiej Barcin, Łabiszyn, Janowiec Wielkopolski, ,Żnin.

Projekt grantowy będzie realizowany w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2022 r. Projekty będą wybierane i oceniane przez Radę LGD w oparciu o jej regulamin, procedury wyboru i oceny grantobiorców z zastosowaniem kryteriów wyboru grantobiorców.
Projekt zakłada, iż wsparcie otrzyma łącznie 10 mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru działania LSR. W wyniku jego realizacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki produktu ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 10, oraz wskaźniki rezultatu: Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 5, Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 5
Wartość wydatków ogółem wyniesie 1 052 631,58 zł.

Projekt grantowy realizowany w ramach osi 7 umożliwi zrealizowanie celu działania tj. ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Strategiami Rozwoju. Projekt będzie realizowany na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Pałuki – Wspólna Sprawa. Zaplanowane zadanie – wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw służy realizacji celu projektu i prowadzi do osiągnięcia celów działania. Realizowane w ramach zadaniagranty będą służyć wsparciu inwestycyjnemu mikro i małych przedsiębiorstw poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa, rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych oraz zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi. Powyższe zakresy przyczyniają się do ożywienia gospodarczego na obszarze objętym LSR.