W związku z Ogłoszeniem o naborze wniosków
Numer naboru: 3/2019/G

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
– świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in. rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy)
(zgodnie z LSR/SzOOP)

LGD informuje, ze nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie.