W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2019/G na działanie w zakresie:
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LSR, Rada LGD Pałuki – Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego

Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR
Lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGD
Wzór odwołania