Na podstawie § 17 pkt. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 30.12.2019r. na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Miejsce obrad: Plac Działowy 6,
88-400 Żnin.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Przewodniczącego Zebrania
5. Wybór Protokolanta
6. Przedstawienie zmian w harmonogramie planowanych naborów
7. Podjęcie uchwały
8. Zakończenie zebrania.

Harmonogram naborów LGD Pałuki – Wspólna Sprawa