Ogłoszenie o naborze na stanowisko młodszego specjalisty ds. projektów i promocji w Biurze LGD

 1. Nazwa stanowiska pracy: młodszy specjalista ds. projektów i promocji
 2. Wymiar czasu pracy: pełen etat
 3. Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę
 4. Opis stanowiska pracy:
  a) Młodszy specjalista ds. projektów, promocji – stanowisko odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie obsługi Beneficjentów LGD, w tym także do współuczestniczenia w zadaniach przekazanych przez Dyrektora Biura, a przypisanych do innych stanowisk oraz promocję i informację na temat realizowanych projektów przez LGD oraz za nawiązywanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej, a w szczególności za:
  1) przyjmowanie korespondencji w tym wniosków o dofinansowanie,
  2) nadzór nad realizacją strategii promocyjnej projektów,
  3)przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat projektów,
  4) prowadzenie promocji Stowarzyszenia,
  5) organizowanie spotkań i konferencji, imprez kulturalnych i integracyjnych,
  6) zarządzanie treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych,
  7) redagowanie strony internetowej LGD i Facebooka,
  8) rekrutację beneficjentów do projektów własnych LGD,
  9) obsługę klientów (mieszkańców) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i składanych postulatów przez mieszkańców dotyczące wdrażania LSR,
  10) informowanie w zakresie konkursów ogłaszanych o dofinansowanie w ramach RLKS oraz pomoc w przygotowywaniu projektów przez potencjalnych beneficjentów,
  11) animacja lokalna i współpraca zgodnie z planem komunikacji zawartym w LSR:
  – budowanie marki LGD,
  – dbanie o wizerunek,
  – animacja społeczności lokalnej,
  – tworzenie sieci kontaktów,
  – współorganizacja imprez kulturalnych i inicjatyw integracyjnych
  12) dokonywanie weryfikacji wstępnej każdego wniosku złożonego w danym naborze, w następującym zakresie:
  –  złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
  – zgodności operacji z zakresem tematycznym, którym został wskazany w ogłoszeniu o naborze;
  – realizacji przez operację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
  – zgodności z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja albo ryczałt-premia);
  – zgodności z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach naboru
  13) Inne zadania zlecone przez Dyrektora biura związane z funkcjonowaniem LGD.
  b) Wymagania minimalne niezbędne dla podjęcia pracy na stanowisku Młodszy specjalista ds. projektów:
  1) wykształcenie minimum średnie,
  2) posiadanie niezbędnej wiedzy w zakresie min: funkcjonowania NGO, pozyskiwanie funduszy unijnych, realizacja, rozliczanie i kontrola projektów, animacji lokalnej etc.
 5. Wymagania pożądane na ww. stanowisku pracy
  a) Wykształcenie wyższe administracyjne
  b) Znajomość języka obcego – do wyboru: angielski lub niemiecki
  c) Prawo jazdy kat. B
 6. Dokumenty, jakie należy złożyć w procesie rekrutacyjnym (co najmniej)
  – list motywacyjny
  – życiorys zawodowy
  – kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie, kwalifikacje
  Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”.
 7. Kryteria wyboru pracownika spośród zgłoszonych kandydatów:
  a. Doświadczenie
  b. Wykształcenie
  c. Liczba i ranga ukończonych szkoleń w zakresie: funkcjonowania NGO, pozyskiwania funduszy unijnych, realizacji, rozliczania i kontroli projektów etc., animacji lokalnej
  d. Znajomość przepisów prawa w zakresie (ocena na podstawie testu i rozmowy):
  – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 03.12.2019 r. w zakresie osi 11
  – Zasady udzielania wsparcia na projekty grantowe – aktualizacja z dnia 28.08.2019 r. ( w załączeniu)
  – Zasady udzielania wsparcia na projekty dot. naboru 4/2019/G
  e. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej stanowiącej element postępowania rekrutacyjnego.
 8. Oferty należy składać osobiście, drogą pocztową lub przesyłką kurierską w dniach 2.01.2020 – 17.01.2020 r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do Biura LGD), w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko młodszy specjalista ds. projektów, promocji”
 9. Miejsce składania ofert:
  Lokalna Grupa Działania
  Pałuki- Wspólna Sprawa
  ul. Plac Działowy 6, 88-400 Żnin
 10. Pouczenie dotyczące danych osobowych
  Administrator
  Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest LGD Pałuki-Wspólna Sprawa, jako pracodawca.
  Inspektor ochrony danych
  Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: LGD Pałuki-Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6,88-400 Żnin, lgd@lgd-paluki.pl
  Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
  Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie LGD.
  Okres przechowywania danych
  Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
  Prawa osób, których dane dotyczą
  Mają Państwo prawo do:
  1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4) prawo do usunięcia danych osobowych;
  5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)
  Informacja o wymogu podania danych
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.Załącznik nr 1 Zasady udzielania wsparcia na projekty grantowe
  Załącznik nr 2 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem