W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 3/2019 na działanie w zakresie: Rozwoju działalności gospodarczej na obszarze LSR, Rada LGD Pałuki – Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Do pobrania:
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGD

Wzór protestu