Żnin, 16.12.2019 r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków
Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa (dalej: LGD)
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez
podmioty inne niż LGD,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P)
Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P:

RPKP.07.01.00-IZ.00-04-345/19
Numer konkursu nadany przez LGD: 4/2019
ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:
Typ projektu w ramach Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020
(dalej: SZOOP)
:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
Cel ogólny Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (dalej: LSR):
Wzrost konkurencyjności obszaru LSR do 2023r.
Cel szczegółowy LSR:
Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki na obszarze LSR do 2023r.
Przedsięwzięcie LSR:
Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR.
Oś Priorytetowa 7
Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (dalej: RLKS)
Cel szczegółowy SZOOP:
Ożywienie społeczne  i gospodarcze na obszarach  objętych Lokalnymi  Strategiami  Rozwoju
WSTĘP

Ogłoszenie o naborze wniosków (dalej: Ogłoszenie) oraz pozostała dokumentacja konkursowa została opracowana w oparciu o zapisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2019 poz. 1167), zwanej dalej: ustawą o RLKS.
Więcej aktów prawnych oraz dokumentów, niezbędnych do realizacji projektów w ramach RPO WK-P zostało wskazanych w „Zasadach wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (dalej: Zasady wsparcia), stanowiących Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. W Zasadach wsparcia znajdują się również informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy znajdujące się w niniejszym Ogłoszeniu. Ponadto informacje uzupełniające/uszczegóławiające zapisy Ogłoszenia znajdują się w:
– Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania oraz
– „Procedurze w zakresie przeprowadzania naboru, oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa” (dalej: Procedura wyboru i oceny),
stanowiących odpowiednio załącznik nr 12 i 13 do Ogłoszenia.

I. INFORMACJE O NABORZE:
Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (Nr konkursu nadany przez LGD: 4/2019).

II. TERMINY:
Termin, od którego można składać wnioski – 30.12.2019 r.
Termin, do którego można składać wnioski – 31.01.2020 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu (poziom LGD oraz IZ) – III  kw. 2020 r.

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wnioski o dofinansowanie należy składać w biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88 – 400 Żnin
w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 14.00

IV. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:
1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (dalej: GWD) dostępnym na stronie internetowej: https://generator.kujawsko-pomorskie.pl/, zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: Instrukcja wypełniania wniosku) oraz zgodnie z Instrukcją użytkownika Generatora wniosków
o dofinansowanie dla wnioskodawców (dalej: Instrukcja użytkownika GWD), stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 7 i 5 do Ogłoszenia.
2. Wersję ostateczną wypełnionego i zatwierdzonego w GWD formularza wniosku
o dofinansowanie projektu należy wydrukować i złożyć wraz z załącznikami oraz pismem przewodnim w biurze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, w terminie wskazanym w części II Ogłoszenia.
3. Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w 1 egzemplarzu:
– 1 egzemplarz: oryginał formularza wniosku + komplet załączników.
4. Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD nie będą traktowane jako złożone
w odpowiedzi na konkurs
.
5. W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu GWD uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: (56) 62 18 316.
6. Wersja papierowa formularza wniosku o dofinansowanie projektu powinna być tożsama odpowiednio z wersją elektroniczną formularza wypełnioną w GWD (suma kontrolna wersji papierowej powinna być zgodna z sumą kontrolną wersji elektronicznej).
7. Wnioskodawca powinien stosować się do Instrukcji użytkownika GWD, Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu i Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (dalej: Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie), które stanowią odpowiednio załączniki nr 5, 7 i 8 do Ogłoszenia.
8. Do wniosku o dofinansowanie projektu powinny zostać załączone wszystkie wymagane załączniki określone w:
– Liście załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik nr 9 do Ogłoszenia,
– w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie, stanowiącej załącznik nr 8 do Ogłoszenia oraz
– kryteriach wyboru projektu/Warunkach udzielenia wsparcia, w zależności od etapu oceny/weryfikacji na jakim znajduje się wniosek o dofinansowanie projektu. Kryteria wyboru projektu/Warunki udzielenia wsparcia stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do Ogłoszenia.
9. Załączniki do wniosku o dofinansowanie powinny być zgodne z przepisami prawa polskiego
i unijnego. Załączniki powinny zostać ponumerowane zgodnie z numeracją załączników zawartą w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie. Załączniki więcej niż jednostronicowe powinny mieć ponumerowane strony.
10. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie projektu – Studium wykonalności należy przygotować na wzorze zamieszczonym pod ogłoszeniem o naborze oraz złożyć w następujący sposób:
– Studium wykonalności (część opisową) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Wersja papierowa i elektroniczna powinny być tożsame.
– Arkusze obliczeniowe do Studium wykonalności, zawierające aktywne formuły wyłącznie w wersji elektronicznej.
Wersje elektroniczne ww. dokumentów należy złożyć w Generatorze wniosków. W celu złożenia załącznika nr 1. w Generatorze wniosków należy skompresować dokumenty: Studium wykonalności (część opisową) oraz arkusze obliczeniowe i załączyć je jako jeden plik.
11. Wniosek o dofinansowanie projektu powinien być czytelnie podpisany przez wyznaczoną osobę lub wyznaczone osoby, uprawnioną/ne zgodnie z zasadami reprezentacji danego podmiotu, określonymi w dokumencie rejestrowym lub statutowym (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka). Możliwa jest sytuacja, w której osoba uprawniona do podpisania wniosku upoważnia inną osobę do jego podpisania. W takim przypadku do dokumentacji projektowej należy dołączyć pisemne upoważnienie w ww. zakresie.

Powyższe zasady należy stosować odpowiednio do załączników do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być podpisane przez właściwego partnera zgodnie z ww. zasadami.
12. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Na pierwszej stronie kopii powinien znaleźć się zapis: „za zgodność z oryginałem”, zakres poświadczanych stron oraz czytelny podpis (w przypadku podpisu nieczytelnego wymagana jest imienna pieczątka) jednej z osób uprawnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie lub innej osoby posiadającej stosowne upoważnienie. Upoważnienie dla osoby potwierdzającej zgodność dokumentów z oryginałem musi być dołączone do wniosku o dofinansowanie projektu. Kserokopie załączników partnera projektu (jeśli dotyczą), powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z ww. zasadami, przez właściwego partnera lub osobę uprawnioną/upoważnioną do podpisania wniosku.
13. Egzemplarz dokumentacji projektowej (wniosek + komplet załączników) powinien być wpięty do oddzielnego segregatora oznaczonego w następujący sposób:
– logo RPO WK-P;
– numer segregatora, w przypadku większej liczby segregatorów: np. Segregator 1;
– numer i nazwa osi priorytetowej: Oś Priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
– numer i nazwa działania: Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność;
– nazwa wnioskodawcy;
– tytuł projektu.
14. W segregatorze na pierwszym miejscu należy umieścić pismo przewodnie zawierające: nazwę wnioskodawcy, tytuł projektu, numer konkursu, numer projektu (nr projektu nie dotyczy pierwszorazowo złożonych projektów), następnie: wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki powinny być umieszczone
w segregatorze według kolejności zgodnej z listą załączników zawartą w Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.
15. Jeżeli niemożliwe jest wpięcie egzemplarza dokumentacji do jednego segregatora, należy podzielić ją na części i wpiąć do kolejnych segregatorów. Segregatory powinny być ponumerowane oraz powinny zawierać wykaz dokumentów znajdujących się w danym segregatorze. Wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki do wniosku powinny być kompletne oraz dostarczone w zwartej formie: wniosek oraz poszczególne załączniki powinny być odrębnie zszyte bądź zbindowane.
16. Złożone wnioski o dofinansowanie projektu winny być wypełnione w języku polskim.
17. Wnioskodawca zobowiązany jest do powiadomienia LGD i Instytucji Zarządzającej RPO WK-P
(w zależności od etapu weryfikacji) o jakichkolwiek zmianach adresowych oraz dotyczących osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku o dofinansowanie oraz umowy
o dofinansowanie projektu i upoważnionych do kontaktu w sprawach projektu niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia zdarzenia).

V. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:
– jednostki samorządu terytorialnego,
– związki jednostek samorządu terytorialnego;
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
– samorządowe jednostki organizacyjne,
– organizacje pozarządowe,
– mikro i małe przedsiębiorstwa,
– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
– partnerów prywatnych we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA):
Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru, są:
Mieszkańcy obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działanie Pałuki – Wspólna Sprawa.

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
W ramach ogłoszonego naboru można uzyskać dofinansowanie na:
Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.
– Dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę budynku, przy czym dofinansowanie kosztów związanych
z realizacją tego rodzaju działań będzie możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni rozbudowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50 % powierzchni całkowitej budynku istniejącego przed realizacją projektu.
– Budowa dróg lokalnych nie będzie wspierana. Przebudowa i modernizacja infrastruktury dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewitalizowanego obszaru może być realizowana wyłącznie jako element projektu rewitalizacyjnego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7.
Realizacja inwestycji w drogi lokalne (gminne) jest możliwa pod warunkiem, że nośność drogi gminnej będącej przedmiotem projektu, po realizacji inwestycji, wyniesie minimum 11,5 t na oś.
– Nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne na obszarach miast.
– Realizowane będą wyłącznie przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych Programów Rewitalizacji.
– Działania infrastrukturalne będące przedmiotem projektu muszą być niezbędne do realizacji projektu/ów finansowanego/ych ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.
W przypadku braku możliwości wsparcia z EFS w ramach RPO WK-P 2014-2020 dopuszcza się, aby przedsięwzięcia uzupełniały projekty realizowane ze środków EFS niepochodzących z RPO WK-P 2014-2020 lub działania finansowane z innych środków publicznych lub prywatnych ukierunkowane na realizację celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem, a także zwiększenia szans na zatrudnienie, tj. ukierunkowane na aktywizację społeczną lub społeczno-zawodową lub zawodową.

VIII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU:
W ramach realizowanego działania należy osiągnąć następujące wskaźniki
1. wskaźniki rezultatu bezpośredniego wynikające z SZOOP/LSR
– liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów – wynika z SZOOP i LSR
definicja wskaźnika: Potencjalna liczba osób korzystających z rewitalizowanych w ramach projektu obszarów. Pod uwagę bierze się liczbę ludności zamieszkałej na zrewitalizowanych obszarach.
Jednostka miary: osoby
– liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach (RLKS) – wynika z SZOOP
definicja wskaźnika: Liczba przedsiębiorstw, które rozpoczęły lub przeniosły działalność na teren wsparty  w ramach realizowanego projektu (w trakcie jego realizacji lub do 12 miesięcy po jej zakończeniu).
Jednostka miary: szt.
2. wskaźniki produktu wynikające z SZOOP/LSR
– liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – wynika z SZOOP i LSR;
definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę wspartych, w ramach realizowanego projektu, obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach.
Obiekt infrastruktury  (obiekt budowlany) – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
Jednostka miary: szt.
– powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – wynika z SZOOP i LSR;
definicja wskaźnika: Wskaźnik monitoruje powierzchnię obszaru objętego projektem. Liczony jest jako powierzchnia terenu na jakim prowadzone są działania związane z realizacją projektu.
W przypadku w którym rewitalizacją objęty jest budynek, powierzchnia obszaru objętego rewitalizacja odpowiada powierzchni działki, na której stoi budynek.
Jednostka miary: ha
– długość przebudowanych dróg gminnych – wynika z SZOOP i LSR;
definicja wskaźnika: Długość połączenia drogowego o kategorii drogi gminnej, na odcinku którego wykonano roboty, w wyniku których nastąpiło podwyższenie parametrów technicznych
i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagające zmiany granic pasa drogowego.
Jednostka miary: km
3. wskaźniki horyzontalne odnoszące się do efektów interwencji w kluczowych dla KE obszarach:
– liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
definicja wskaźnika: Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne rozwiązania umożliwiające dostęp (tj. usunięcie barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) do tych obiektów
i poruszanie się po nich osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi. Jako obiekty rozumie się obiekty budowlane, czyli konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg. def. PKOB). Należy podać liczbę obiektów, w których zastosowano rozwiązania umożliwiające dostęp osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi czy sensorycznymi lub zaopatrzonych w sprzęt, a nie liczbę sprzętów, urządzeń itp. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego
z wyposażeniem obiektów w rozwiązania służące osobom z niepełnosprawnościami w ramach danego projektu. Do wskaźnika powinny zostać wliczone zarówno obiekty dostosowane
w projektach ogólnodostępnych, jak i dedykowanych.
– Jednostka miary: szt.
– liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;
definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę osób objętych szkoleniami / doradztwem
w zakresie nabywania / doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne korzystanie
z mediów elektronicznych, tj. m.in. korzystania z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, internetu oraz kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami internetowymi).
Wskaźnik ma agregować wszystkie osoby, które skorzystały ze wsparcia w zakresie TIK we wszystkich programach i projektach, także tych, gdzie szkolenie dotyczy obsługi specyficznego systemu teleinformatycznego, którego wdrożenia dotyczy projekt. Do wskaźnika powinni zostać wliczeni wszyscy uczestnicy projektów zawierających określony rodzaj wsparcia, w tym również np. uczniowie nabywający kompetencje w ramach zajęć szkolnych, jeśli wsparcie to dotyczy technologii informacyjno-komunikacyjnych. Identyfikacja charakteru i zakresu nabywanych kompetencji będzie możliwa dzięki możliwości pogrupowania wskaźnika według programów, osi priorytetowych i priorytetów inwestycyjnych.
Jednostka miary: osoby
– liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami;
definicja wskaźnika: Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom
z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami. Oznacza także możliwość sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz
z pojawieniem się w projektach realizowanych z polityki spójności (w charakterze uczestnika lub personelu) osoby z niepełnosprawnością.
Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami w ramach danego projektu. Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też dostosowanie infrastruktury komputerowej np. programy powiększające, mówiące, drukarki materiałów
w alfabecie Braille’a), osoby asystujące, odpowiednie dostosowanie wyżywienia.
Jednostka miary: szt.
– liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno- komunikacyjne;
definicja wskaźnika: Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów, które w celu realizacji projektu, zainwestowały w technologie informacyjno-komunikacyjne, a w przypadku projektów edukacyjno-szkoleniowych, również podmiotów, które podjęły działania upowszechniające wykorzystanie TIK.
Przez technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. ICT Information and Communications Technology) należy rozumieć technologie pozyskiwania/produkcji, gromadzenia/ przechowywania, przesyłania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji
w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących; działania edukacyjne i szkoleniowe. W przypadku gdy beneficjentem pozostaje jeden podmiot, we wskaźniku należy ująć wartość „1”. W przypadku gdy projekt jest realizowany przez partnerstwo podmiotów, w wartości wskaźnika należy ująć każdy z podmiotów wchodzących w skład partnerstwa, który wdrożył w swojej działalności narzędzia TIK.
Jednostka miary: szt.

Uwaga! Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie projektu (w sekcji I.1) ma obowiązek wybrać
z powyższej listy wszystkie te wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego, które będą odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wybierze wskaźnika produktu i rezultatu bezpośredniego, który będzie odzwierciedlać specyfikę i cele jego projektu, będzie to skutkować niespełnieniem warunku I.12 Wskaźniki realizacji celów projektu, określonego w Warunkach udzielenia wsparcia stanowiących Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.

IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi
6 228 000,00 PLN.

X. FORMA WSPARCIA:
Dotacja bezzwrotna: refundacja lub rozliczenie w przypadku systemu zaliczkowego.

XI. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ PROJEKTU:
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95%[1] w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

XII. ETAPY WERYFIKACJI:
Wnioski o dofinansowanie, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane zgodnie z ustawą o RLKS, załącznikiem numer 13 do Ogłoszenia – Procedurą wyboru
i oceny oraz Systemem oceny projektów w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 (patrz: rozdział 5 Systemu oraz zał. nr 1 i 8 do Systemu).

Wnioski o dofinansowanie, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione oraz zweryfikowane w następujących etapach:
1. Ocena i wybór projektów na poziomie LGD:
a) w terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR, wybiera projekty
i ustala kwotę dofinasowania oraz przekazuje Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego (w skrócie: ZW) wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów wybranych;
b) jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty dofinansowania, LGD wzywa podmiot ubiegający się o dofinansowanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów (wezwanie nie wydłuża terminu wyboru projektów);
c) szczegółowe zasady oceny i wyboru projektów zostały opisane w załączniku nr 13 do niniejszego Ogłoszenia, tj. Procedurze wyboru i oceny.
2. Weryfikacja z Warunkami udzielenia wsparcia dokonywana przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
a) Weryfikacja zgodności z Warunkami udzielenia wsparcia wniosku o dofinansowanie projektu polega na sprawdzeniu czy i w jakim stopniu projekt, planowany do realizacji, spełnia Warunki udzielenia wsparcia zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. Weryfikacja przeprowadzana jest przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
b) Weryfikacji podlegają wyłącznie te wnioski przekazane przez LGD, które mieszczą się
w limicie środków. Weryfikacja kolejnych wniosków z listy odbywać się będzie wyłącznie
w przypadku, gdy zostaną zwolnione środki w ramach konkursu (w wyniku korekty kosztów kwalifikowalnych; wycofania wniosku przez wnioskodawcę lub negatywnej weryfikacji).
c) Zarząd Województwa dokonuje weryfikacji przekazanych przez LGD wniosków
o dofinansowanie projektów w terminie do 85 dni roboczych.
d) Szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji wniosków o dofinansowanie projektu zostały zawarte w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia.
e)Zarząd Województwa zawrze z wnioskodawcą, którego projekt spełnił Warunki udzielenia wsparcia, umowę o dofinansowanie. Umowa określać będzie zasady realizacji i rozliczenia projektu określone dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

XIII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW/WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA:
Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa dokona oceny i wyboru projektów w oparciu
o kryteria wyboru projektów, które zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi 50 punktów.

Wnioski o dofinansowanie projektu, dotyczące projektów pozytywnie ocenionych i wybranych przez LGD do dofinansowania, przekazane do Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zostaną poddane weryfikacji  zgodnie z „Listą warunków udzielenia wsparcia dla projektów własnych LGD oraz projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach RLKS weryfikowanych przez IZ RPO WK-P z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego” (w skrócie: Warunki udzielenia wsparcia), stanowiącymi załącznik do uchwały Nr 64/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 14.10.2019 r. Warunki udzielenia wsparcia zostały szczegółowo opisane
w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.

XIV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK:
ETAP OCENY I WYBORU PRZEZ LGD
Wnioskodawcy, w odniesieniu do oceny i wyboru dokonanego przez LGD, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie z art. 22 ustawy o RLKS. Protest może być złożony po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach oceny  i wyboru projektu. Wnioskodawca ma prawo wnieść protest w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia informacji   o wyniku oceny i wyboru projektu.
Protest przysługuje od:
– negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo;
– nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, od której wniosek uznaje się za wybrany do dofinansowania;
– wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym
w Rozdziale IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW – okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w Ogłoszeniu nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu;
– ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.
Protest wnoszony jest do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

Wymogi formalne protestu – protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:
1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
2) oznaczenie wnioskodawcy;
3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz
z uzasadnieniem  [nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów wyboru projektów];
5) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
6) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
7) wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;
8) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu nie spełniającego wymogów formalnych,
o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, LGD wzywa jednokrotnie wnioskodawcę do uzupełnienia protestu lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych wymienionych w pkt.1-3 i 8.

Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej na poziomie LGD, w tym autokontroli dokonywanej przez LGD,  zostały uregulowane w załączniku nr 13 do Ogłoszenia – Procedurze wyboru i oceny.

Szczegółowe zasady dotyczące procedury odwoławczej, w tym rozpatrzenia protestu przez ZW po autokontroli LGD zostały uregulowanie w załączniku nr 8 do Systemu oceny projektów „Procedura odwoławcza RPO WK-2014-2020 w ramach RLKS”.

ETAP WERYFIKACJI PRZEPROWADZANEJ PRZEZ ZARZAD WOJEWÓDZTWA
Na etapie weryfikacji przeprowadzanej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (ZW) Wnioskodawca może złożyć protest od negatywnej oceny projektu w zakresie zgodności
z Warunkami udzielenia wsparcia lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły
w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik.

Protest wnoszony jest do Zarządu Województwa – Departamentu Funduszy Europejskich za pośrednictwem  Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wymogi formalne protestu – protest wnoszony jest w formie pisemnej i zawiera:
1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu;
2) oznaczenie wnioskodawcy;
3) numer wniosku o dofinansowanie projektu;
4) wskazanie warunków udzielenia wsparcia, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem [nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych warunków udzielenia wsparcia];
5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
6)podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

W przypadku wniesienia przez wnioskodawcę protestu nie spełniającego wymogów formalnych,
o których mowa powyżej lub zawierającego oczywiste omyłki, Departament Funduszy Europejskich wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia lub poprawienia w nim oczywistych omyłek, w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia protestu bez rozpatrzenia. Uzupełnienie protestu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do wymogów formalnych wymienionych w pkt.1-3 i 6.
Procedura odwoławcza od odmowy udzielenia wsparcia przebiega analogicznie jak w przypadku procedury odwoławczej przewidzianej dla konkursów ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą RPO. Odpowiednie zastosowanie mają zapisy załącznika nr 6 do Systemu oceny projektów „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020”.

XV. UMOWA O DOFINANSOWANIE:
Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania, a Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowe regulacje dotyczące etapu podpisywania umowy zostały przedstawione w Zasadach wsparcia, stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia. Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 10 do Ogłoszenia.

XVI. PYTANIA I ODPOWIEDZI:
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa czynnego od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 16.00.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerem: 609-996-155.

XVII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:
1. Kryteria wyboru projektu – Lokalne kryteria wyboru operacji;
2. Warunki udzielenia wsparcia przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WK-P na lata 2014-2020;
3. Zasady wsparcia projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD ze środków EFRR
w ramach Osi Priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
4. Formularz Wniosku o dofinansowanie projektu odzwierciedlony w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie w ramach RPO WK-P (GWD);
5. Instrukcja użytkownika GWD;
6. Regulamin użytkownika GWD;
7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu[2];
8. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu[3];
9. Lista załączników do wniosku o dofinansowanie projektu;
9a.  Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru operacji;
10. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu;
11. Obowiązująca wersja Wniosku o płatność (uwaga: niniejszy załącznik stanowi wersję elektroniczną Word wniosku o płatność; w ramach RPO WK-P wniosek o płatność składany jest wyłącznie elektronicznie w systemie SL);
12. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR);
13. Procedura wyboru i oceny pn.: „Procedura w zakresie przeprowadzania naboru, oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa”;
14. Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w Województwie Kujawsko-Pomorskim;
15. Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 stanowiące załącznik nr 2 do Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
16. Dokument dotyczący mechanizmu monitorowania i wycofania (przedmiotowy dokument dotyczy infrastruktury badawczej, jednak po dokonaniu niezbędnych zmian należy stosować go również do innych typów projektów; patrz: warunek udzielenia wsparcia I.9 i podrozdział VI.2 Zasad wsparcia).
17. Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.

Dokumenty inne/pomocnicze:
1) Dokumenty pomocnicze w zakresie OOŚ (.zip);
2) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
3) System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (.zip);
4) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.1
5) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. (.zip) – cz.2
6) Interpretacja Departamentu Rozwoju Regionalnego z 05.06.2018 r. dotycząca wskaźnika „Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 7.1 „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność”.

[1] Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR określony w LSR dla przedsięwzięcia „Rewitalizacja obszarów wiejskich
w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR”.

[2] Ilekroć w Instrukcji wypełniania wniosku/Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu jest mowa o Instytucji Zarządzającej, należy przez to rozumieć LGD, w sytuacji gdy wniosek jest w trakcie weryfikacji LGD.

[3] Jw..

Załączniki do ogłoszenia dostępne tutaj