Dziś w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się wręczenie 25 umów o dofinansowanie projektów wybranych przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.

Projekty wybrane do realizacji przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa dotyczą organizowania i animowania społeczności lokalnej poprzez zajęcia warsztatowe z garncarstwa i rękodzielnictwa, wieloaspektowe (edukacyjne, integracyjne, profilaktyczne, artystyczno-kulturalne) wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem oraz warsztaty artystyczne dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Dofinansowanie 25 projektów w wysokości ponad 1 mln 100 tys. złotych trafi do jedenastu beneficjentów. Łącznie Lokalna Grupa Działania dysponuje kwotą 2,9 mln złotych z przeznaczeniem na granty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do galerii zdjęć (fot. Urząd Marszałkowski w Toruniu)