31 stycznia 2020 roku Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa zakończyła nabór wniosków nr 4/2019 na Przedsięwzięcie Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi: 6 228 000,00 zł.

W odpowiedzi na ww. konkurs wnioski złożone zostały przez: Gminę Gąsawa, Gminę Rogowo oraz Gminę Żnin.

W ramach konkursu, dofinansowanie można pozyskać na: Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społeczno – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 95% w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie może być większy niż 95% kosztów kwalifikowalnych.

Za wszystkie gminy trzymamy kciuki i wierzmy, że realizacja zamierzonych inwestycji rozpocznie się w najbliższej przyszłości.