W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w zakresie tematycznym: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, na terenie LSR realizowanych jest 25 grantów na łączną kwotę 1.176.391,76 zł.

Głównym celem jest wspieranie włączenia społecznego i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR do 2023r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Poszczególne projekty wspierają rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej min. poprzez organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, warsztatach i wyjazdach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym i kulturalnym.

Z projektu skorzysta ponad 400 uczestników pochodzących z terenu objętego LSR, wywodzących się z grup osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych grup.

Wszystkie projekty realizowane są na terenie Powiatu Żnińskiego. Proponowane działania realizują cele projektu w atrakcyjny i przystępny sposób, tym samym przybliżają poruszaną tematykę, a ich zakres merytoryczny dostosowany jest do potrzeb i zidentyfikowanych problemów w określonych w projektach grupach docelowych.

Zakres prowadzonych w ramach projektu działań obejmuje tematykę związaną min. z prowadzeniem zajęć warsztatowych z garncarstwa i rękodzielnictwa, wieloaspektowe (edukacyjne, integracyjne, profilaktyczne, artystyczno-kulinarne) wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem oraz warsztaty artystyczne dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Proponowane zajęcia swym charakterem dają możliwość uczestnictwa całych rodzin, które w ten sposób zostaną wyposażone w wiedzę i umiejętności konieczne do planowania i organizowania w sposób aktywny i edukacyjny czasu wolnego.

Dofinansowanie z LGD dla 25 projektów w wysokości ponad 1mln 100 tys. złotych trafiło do jedenastu beneficjentów. Łącznie Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa dysponuje kwotą 2,9 mln złotych z przeznaczeniem na granty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego.

Większość projektów rozpoczęła się z końcem stycznia 2020r. i potrwa do końca sierpnia 2020r.