W miniony piątek w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa odbyło się szkolenie dotyczące obsługi aplikacji Omikron SL.

Szkolenie poprowadziła Dyrektor Biura LGD, Pani Weronika Pochylska oraz Pani Magdalena Petrykowska.
Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia w zakresie obsługi systemu omikron SL oraz zagadnień związanych z bieżącym etapem realizacji projektów grantowych realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Europejskiego Funduszu Społecznego.