W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 4/2019 na działanie w zakresie Przedsięwzięcia 2.1.2 Rewitalizacja obszarów wiejskich w kontekście włączenia społecznego na obszarze LSR, Rada LGD Pałuki – Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś 7, Działanie 7.1 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (EFRR)

Do pobrania:
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGD