Znasz lokalną historię i geografię? Znasz legendy i ciekawostki z regionu? W takim razie weź udział w naszym konkursie A TO PAŁUKI WŁAŚNIE! Od 4 maja co tydzień do wygrania nagrody o wartości 600 złotych ufundowane przez Lokalną Grupę Działania Pałuki Wspólna Sprawa.

Zgłoś swój udział w konkursie wysyłając sms na numer 7248 o tresci znin i dołącz do zabawy! Koszt to 2,48 zł.
Codziennie, od poniedziałku do czwartku, kiedy trwa dana edycja zabawy, do zarejestrowanych uczestników wysyłane bedą 3 pytania. Odpowiedzi należy udzielać na nume 7148 na początku treści wiadomości SMS należy wpisać znin i dalej odpowiedż na zadane pytanie. Koszt to 1,23 zł.

Ważne! Liczebniki zapisujemy zawsze cyframi arabskimi, np. 1890 , natomiast odpowiedzi słowne, jak imiona i nazwiska lub nazwy bez użycia polskich znaków. Inaczej bramka SMS za pomocą której realizowany jest konkurs zakwalifikuje odpowiedź jako błędną!

10 osób, które jako pierwsze nadeślą poprawne odpowiedzi będą punktowane od 1 do 10. W każdy piątek Radio Żnin Fm o godzinie 13.00 skonktaktuje się z osobami o najwyższej liczbie uzyskanych punktów i podczas połączenia telefonicznego przeprowadzi finał ” Pałucki Omnibus’, gdzie trzech laureatów odpowiadać będzie na  żywo na przygotowania. Na tej podstawie zostaną przydzielone miejsca i nagrody: 1 miejsce – 300 zł, 2 miejsce – 200 zł i 3 miejsce – 100 zł.
Nagrody są sprzętem multimedialnym o wskazanej wartości.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Organizatorem konkursu jest LGD Pałuki – Wspólna Sprawa oraz Radio Żnin FM.
2.Konkurs zostanie przeprowadzony na antenie Radia Żnin 96 FM, za pomocą systemu płatnych SMS-ów, na stronach www organizatorów oraz na ich profilach FB.
3.Sponsorem nagród jest Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa.
4.Przystępując do udziału w konkursie i ubiegając się o nagrody, uczestnicy wyrażają zgodę na zastosowanie wobec nich regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizacji konkursu zgodnie z zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5.Uczestnikami mogą być wszystkie osoby dorosłe, przy czym jedna osoba może udzielić odpowiedzi tylko raz.
6.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Radia Żnin Fm i LGD oraz członkowie Zarządu LGD i ich rodziny.
7.Konkurs trwa od 4 maja  do 29 maja 2020 r. Konkurs będzie realizowany w  tygodniowych edycjach od poniedziałku do piątku.
8.Każdego dnia organizator za pomocą sms prześle dla osób zgłoszonych do konkursu trzy sms z pytaniami.
9.Tygodniowe wyniku konkursu będą podawane na antenie Radia Żnin 96 FM oraz na stronach organizatorów i ich profilach FB w każdy poniedziałek po godzinie 20.00
10. zwycięzcy konkursów cotygodniowych zagrają na antenie Radia Żnin w Wielkim Finale „PAŁUCKI OMNIBUS”.
11.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie się w systemie wysyłając sms pod numer 7248 o tresci znin. Koszt to 2,48 zł z VAT
12. Odpowiedź składającą się maksymalnie z trzech wyrazów, bez użycia polskich znaków jak np. ł, ó, ż uczestnik konkursu prześle w formie sms-a pod numer 7148, na początku treści wpiując znin i dalej odpowiedź. Koszt 1, 23 zł z VAT
13.Pierwszym dziesięciu osobom, którzy udzielą prawidłowej odpowiedzi zostaną przyznane punkty od 10 za pierwsze miejsce do 1 za miejsce dziesiąte.
14.Laureaci konkursu tygodniowego zostaną ogłoszeni w każdy piątek na antenie  Radia Żnin oraz na stronach www i profilach FB organizatorów.
15.Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swojego imienia i nazwiska oraz miejscowości, w której mieszka.
16.Uczestnik oświadcza, że podane przez niego dane są prawdziwe.
17.Dane personalne uczestników quizu wykorzystane zostaną wyłącznie  w celach organizacyjnych związanych z konkursem. Nie będą podlegać dalszemu przetwarzaniu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
18.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

NAGRODY
1.Nagrodą w konkursie są bony zakupowe o wartości 300,200 i 100 złotych dla 3 zwycięzców cotygodniowej edycji konkursu.
2.Uczestnik Konkursu uzyskujący prawo do Nagrody ma obowiązek podać Organizatorowi swoje imię i nazwisko, adres, a także wszelkie inne dane niezbędne Organizatorowi w celu wykonania obowiązków określonych w Regulaminie lub wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Uczestnik Konkursu, który otrzymał prawo do Nagrody zostanie poinformowany przez Organizatora, na numer telefonu, który nadesłano w Zgłoszeniu, o sposobie, miejscu i terminie odbioru Nagrody.
4. Jeśli wartość Nagrody przekroczy wartość 760 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych), Przed wydaniem Nagrody Organizator pobierze od Uczestnika Konkursu, 10% zryczałtowany podatek dochodowy od wartości łącznej nagrody, stosownie do treści obowiązujących przepisów podatkowych.
5.Wskutek odmowy podania przez Uczestnika Konkursu danych wyliczonych w ust. 3 powyżej, nie stawienie się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora, celem odbioru Nagrody, nieuiszczenia podatku zgodnie z pkt. IV ust. 5 Regulaminu Uczestnik Konkursu traci prawo do otrzymania Nagrody.
6.Z zastrzeżeniem treści ust. 2 powyżej, Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w szczególności ekwiwalent pieniężny.
7. Organizator wydaje Nagrody działając w imieniu Fundatora. Własność Nagród w żadnym momencie nie przechodzi na Organizatora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości i awarie w połączeniach sieci telefonicznych powstałych w szczególności z winy operatorów albo Uczestników Konkursu.
2.Organizator ma prawo zdecydować o nie kontynuowaniu rozmowy z uczestnikiem/Zwycięzcą Konkursu z powodu złej jakości połączenia. Jeżeli nie uda się w kolejnej próbie połączenia z tą osobą nawiązać połączenia zadowalającej jakości, Organizator – decyzją Komisji Konkursowej może odmówić prawa do przyznania nagrody takiej osobie. W takim przypadku prawo do udziału w Konkursie uzyskuje kolejny Uczestnik, wyłoniony przy zachowaniu zasad, określonych w zdaniu pierwszym ust. 2 pkt. II Regulaminu.
3.Wysyłając zgłoszenie zgodnie z pkt. II Regulaminu, Uczestnik Konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w Regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
4.Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika Konkursu, w szczególności odmówić mu przyznania Nagrody, jeżeli podjął w stosunku do niego uzasadnione podejrzenie działalności sprzecznej z Regulaminem.
5.Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu w czasie trwania Konkursu.
6.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
7. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptacje regulaminu konkursu.
8. Szczegółowy sposób realizacji Konkursu określa organizator. Kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator.