Na podstawie § 17 pkt. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 17.06.2020r. na godzinę 16:00 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Miejsce obrad: Plac Działowy 6,
88-400 Żnin.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 5. Wybór Protokolanta
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2019
 7. Dyskusja
 8. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu sprawozdania
 9. Przedstawienie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem
 11. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 12. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Zarządowi
 13. Podjęcie uchwały o udzieleniu/nieudzieleniu absolutorium Zarządowi
 14. Przedstawienie proponowanych zmian harmonogramie naborów wniosków
 15. Podjęcie uchwały
 16. Wolne głosy i wnioski
 17. Zakończenie zebrania.

Materiały będące przedmiotem obrad będą dostępne na stronie www.lgd-paluki.pl od 10.06.2020r.

—> Sprawozdanie finansowe LGD Pałuki – Wspólna Sprawa 2019 <—
—> Sprawozdanie merytoryczne LGD Pałuki – Wspólna Sprawa 2019 <—

Z uwagi na konieczność dostosowania sali i zapewnienia środków ochrony proszę o potwierdzenie przybycia do 15.06.2020r. do godz. 8:00 na adres e-mail: lgd@lgd-paluki.pl lub pod nr tel 609 996 155.