Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Przewodnicząca LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 24.08.2020r. godz. 15:30 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie naboru 1/2020/G oraz ponownego rozpatrzenia wniosku w zakresie lokalnego kryterium wyboru nr 6, złożonego w ramach naboru 3/2019
Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Rozpoczęcie posiedzenia
2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór protokolanta i Komisji Skrutacyjnej
6. Ocena wniosków
7. Podjęcie uchwał
8. Ponowne rozpatrzenie wniosku nr 2019/1.1.2/3 złożonego w ramach naboru 3/2019
9. Podjęcie uchwały
10. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady LGD
11. Wolne głosy i wnioski
12. Zakończenie obrad