Żnin, 22.10.2020r.

Ogłoszenie o naborze wniosków
Numer naboru  LGD: 2/2020/G

Typ projektu: projekt grantowy

Lokalna Grupa Działanie Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020
Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa

 ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Przedsięwzięcie: Wsparcie dla przedsiębiorstw
Cel ogólny: Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023r.
Cel szczegółowy: Zwiększenie liczby miejsc pracy na obszarze LSR do 2023r.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Cel szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU
Termin, od którego można składać wnioski –  5.11.2020
Termin, do którego można składać wnioski – 19.11.2020
Termin rozstrzygnięcia naboru  – 01.2021

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6, 88 – 400 Żnin
w godzinach : 8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU
Formularz wniosku o powierzenie grantu i załączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych
w Ogłoszeniu o naborze) należy pobrać ze strony www.lgd-paluki.pl i wypełnić elektronicznie.

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać przez upoważnione osoby (pieczątka podmiotu lub pieczątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.
Zaleca się złożenie 1 egzemplarza w wersji papierowej i jednej wersji elektronicznej formularza wniosku o powierzenie grantu. Ocenie podlega wersja papierowa.
Grantobiorca  może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu.
Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez Grantobiorcę.( pisemne upoważnienie )
Złożenie wniosku o powierzenie grantu jest potwierdzane przez pracownika biura LGD na pierwszej stronie wniosku oraz na kopii pierwszej strony wniosku (na egzemplarzu Grantobiorcy).

IV. KTO MOŻE SKŁADAĆ  WNIOSEK O POWIERZENIE  GRANTU
Wniosek o powierzenie grantu może zostać złożony przez:
– mikro i małe przedsiębiorstwa, które mają zrejestrowaną siedzibę, oddział lub filię na obszarze LSR. Obszar LSR to gminy: Barcin, Gąsawa, Janowiec Wielkopolski, Łabiszyn, Rogowo, Żnin

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT
Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw – projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
a)rozbudowę przedsiębiorstwa, poprzez zakup środków trwałych,
b)rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa,
c)działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
Ze wsparcia wykluczone są projekty, które przewidują zadania (koszty) związane z robotami budowlanymi.

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM  DOFINANSOWANIA
Forma wsparcia: refundacja
Wysokość maksymalna grantu wynosi do 100 000 zł i stanowi  nie więcej  niż 95% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
Minimalna wartość grantu współfinasowanego ze środków EFRR wynosi 90 000 zł.
Grantobiorca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – w wysokości nie mniejszej niż 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.
Grant przedsiębiorcy udzielany jest  zgodnie z zasadami pomocy de minimis  opisanymi w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem (zał. do ogłoszenia). Kurs EURO niezbędny do  wyliczenia limitu pomocy de minimis na dzień ogłoszenia  naboru wynosi 4,58 zł.

VII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU
W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy osiągnąć następujące wskaźniki adekwatne do zakresu realizowanego projektu:
Wskaźnik produktu:
– liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (obowiązkowy),
– liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację (obowiązkowy),
– liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji (RLKS)  (fakultatywny).
Wskaźnik rezultatu:
– liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie (obowiązkowy) lub
– liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie (obowiązkowy),
– wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI8) (RLKS) (fakultatywny).
Horyzontalne wskaźniki produktu:
– liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (fakultatywny),
– liczba osób objętych szkoleniami/ doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (fakultatywny),
– liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób niepełnosprawnościami (fakultatywny),
– liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK) (fakultatywny).

VIII. ALOKACJA  ŚRODKÓW  W NABORZE
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze wynosi 1 000 000,00 zł

IX. WERYFIKACJA WSTĘPNA WNIOSKU O  POWIERZENIE GRANTU
Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu LGD[1] ma możliwość jednorazowego wezwania Grantobiorcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty wsparcia.
LGD ma obowiązek wezwania Grantobiorcy  do złożenia wyjaśnień lub przedstawienia dokumentów:
– niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, w każdej sytuacji, w której po wstępnej weryfikacji wniosku LGD stwierdza, że projekt nie powinien zostać uznany za zgodny z LSR. Obowiązek taki nie dotyczy sytuacji oczywistej, gdy z wniosku jednoznacznie wynika, iż żadne wyjaśnienia ani dokumenty nie są w stanie potwierdzić zgodności projektu z LSR;
Wezwanie w ramach zgodności projektu z LSR możliwe jest wyłącznie  w ramach  tych kryteriów co do których  LGD przewidziało możliwość uzupełnienia (Lokalne kryteria wyboru operacji ):
– niezbędnych do ustalenia kwoty wsparcia. W sytuacji, gdy LGD rozważa obniżenie kwoty wsparcia, konieczne jest wezwanie Grantobiorcy do złożenia wyjaśnień w przedmiocie okoliczności leżących u podstawy obniżenia kwoty dofinansowania (chyba, że sytuacja jest oczywista i w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że w danych okolicznościach kwota dofinansowania zostanie obniżona);
– niezbędnych do zweryfikowania deklaracji Grantobiorcy o spełnianiu danego kryterium wyboru projektu, które nie zostało poparte opisem w treści wniosku o powierzenie grantu ani stosownym dokumentem załączonym do wniosku;
– niezbędnych do prawidłowego przyznania ilości punktów, jakie należy przyznać w ramach danego kryterium (np. w związku z niespójnością danych zawartych we wniosku oraz dokumentach do niego załączonych). Nie oznacza to obowiązku wzywania  Grantobiorcy do składania wyjaśnień lub dokumentów za każdym razem, gdy przyznaje się liczbę punktów mniejszą niż maksymalna.
Wezwanie o którym mowa nie dotyczy spełnienia warunków formalnych. Nie spełnienie co najmniej jednego warunku formalnego powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Grantobiorca zostaje wezwany do złożenia pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odbioru pisma w sprawie złożenia pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień, w formie odrębnego pisma, wymagane uzupełnienia w zakresie wskazanym przez LGD. Gdy Grantobiorca nie złoży wyjaśnień lub uzupełnień, wniosek zostanie oceniony na podstawie  złożonych dokumentów.
Wymagana jest zwrotna informacja o odebraniu wezwania.
Wezwanie to może powodować  konieczność  poprawy  wniosku przez  Grantobiorcę. Grantobiorca zobligowany jest do dostarczenia poprawionego wniosku o powierzenie grantu wraz z oświadczeniem, iż nie dokonał innych zmian zawartych w piśmie wzywającym do złożenia wyjaśnień.
[1] Zarząd LGD wzywa do złożenia dokumentów/wyjaśnień na etapie weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu.

X. ETAPY WERYFIKACJI 
Wnioski o powierzenie grantu, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione w następujących etapach:
– weryfikacja wstępna;
– proces decyzyjny – proces oceny i wyboru wniosku o powierzenie grantu (weryfikacja warunków formalnych, weryfikacja zgodności projektu z LSR w tym z RPO WK-P 2014-2020 – warunki merytoryczne, weryfikacja spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, szacowanie wartości grantu).
W terminie 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków o powierzenie grantu, LGD dokonuje oceny zgodności projektu z LSR oraz wybiera projekty i ustala kwotę grantu.

XI. KWALIFIKOWALNOŚĆ  WYDATKÓW W RAMACH PROJEKTU
Wszelkie zasady dotyczące kwalifikowalności, które Grantobiorca obowiązkowo musi  stosować, zawierają wytyczne ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
1. Za wydatki kwalifikowalne uznaje się wydatki spełniające następujące warunki:
a) zostały poniesione po podpisaniu umowy o powierzenie grantu
b) są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej (jeśli mają zastosowanie),
c) są zgodne z RPO WK-P 2014-2020 i SzOOP,
d) zostały uwzględnione we wniosku o powierzenie grantu,
e) zostały poniesione zgodnie z postanowieniami umowy o powierzenie grantu,
f) są niezbędne do realizacji celów projektu i zostały poniesione w związku z realizacją projektu,
g) zostały dokonane w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
h) zostały należycie udokumentowane,
i) zostały wykazane we wniosku o płatność zgodnie z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 3 marca 2015 r.,
j) dotyczą towarów dostarczonych lub usług wykonanych lub robót zrealizowanych, w tym zaliczek dla wykonawców,
2. Wydatki muszą zostać dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku. Ponadto, wszystkie wydatki muszą być logicznie ze sobą powiązane i wynikać z zaplanowanych działań.
3. W ramach realizacji projektu (grant) w Osi priorytetowej 7 nie ma możliwości rozliczenia kosztów pośrednich.
4. W celu dokonania wydatków w ramach przedsięwzięcia, Grantobiorca przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie oferentów.
Udzielenie zamówienia w ramach przedsięwzięcia następuje zgodnie z:
1) ustawą z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwaną dalej „PZP” – w przypadku gdy wymóg jej stosowania wynika z tej ustawy,
2) zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków, w przypadku wydatków o wartości powyżej 50.000 zł netto, tj. bez podatku od towarów i usług.
5. Grantobiorca, który jest zobligowany do udzielania zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności jest zobligowany w szczególności do:
1) niezwłocznego, jednakże nie później niż wraz z wnioskiem o płatność rozliczającym dane wydatki, przekazywania osobiście do biura LGD (adres siedziby) w wersji papierowej potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii następujących dokumentów:
a) protokołu postępowania sporządzonego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków,
b) treść zapytań dotyczących zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami zamawiającego, upublicznionych analogicznie do zapytania ofertowego,
c) potwierdzenie upublicznienia zapytania ofertowego na stronie internetowej Grantobiorcy , o ile posiada taką stronę  lub na stronie  zamówienia rpo.kujawsko-pomorskie ,
d) zebranych ofert handlowych,
e) informacji o wyniku postępowania upublicznionej w taki sam sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków,
f) umów z wykonawcą oraz ich zmian, jeżeli wystąpiły,
g) innych dokumentów wskazanych przez LGD;
2) niezwłocznego przekazywania do LGD zmian (np. aneksów) do umów z wykonawcą oraz kolejnych umów z wykonawcą;
6. Wszyscy Grantobiorcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach naboru są zobowiązani, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy wdrożeniowej do poddania się kontroli  w zakresie i na zasadach określonych w art. 22 ust. 4 i ust. 9-10 ww. ustawy.
7. W zakresie udzielania zamówień publicznych Grantobiorcy zobowiązani są do stosowania zasad określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.
8. W ramach projektu nie istnieje możliwość zakupu nieruchomości.
9. Ze wsparcia wykluczone są projekty, które zawierają zadania (koszty) związane z robotami budowlanymi.

XII. KRYTERIA WYBORU
Organ decyzyjny Lokalnej Grupy Działanie Pałuki – Wspólna Sprawa dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o:
1. Lokalne Kryteria wyboru operacji. Dokument ten określa szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji  stanowiące załącznik do ogłoszenia o naborze.
2. Warunki uzyskania pozytywnej oceny:
1) Uzyskanie projektu za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy – Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa  Kujawsko- Pomorskiego  na lata 2014-2020;
2) Uzyskanie, co najmniej 48 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru. (Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru: 96 pkt). Procedury wyboru i oceny Grantobiorców zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 15  do ogłoszenia o naborze wniosków.

XIII. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK
1. Podmiotowi składającemu wniosek o powierzenie grantu przysługuje prawo wniesienia odwołania – w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników oceny i wyboru projektu  Prawo wniesienia odwołania przysługuje od:
a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo
b) nieuzyskania minimalnej liczby punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, albo
c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w Ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w Ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia odwołania), albo
d) ustalonej przez LGD wysokości kwoty wsparcia – innej niż wnioskowana.
Wymogi formalne odwołania:
Odwołanie jest wnoszone w formie pisemnej i zawiera:
1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia odwołania;
2) oznaczenie Grantobiorcy;
3) numer wniosku o powierzenie grantu;
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Grantobiorca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
5) wskazanie, w jakim zakresie Grantobiorca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności projektu z LSR wraz z uzasadnieniem;
6) wskazanie, w jakim zakresie Grantobiorca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana wraz z uzasadnieniem;
7) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
8) podpis Grantobiorcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Grantobiorcy.

Złożenie odwołania w biurze LGD powinno nastąpić zgodnie ze  zawartymi w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości wniesienia odwołania.
Grantobiorca może wycofać odwołanie. Wycofanie odwołania następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu odwołania.
Oświadczenie dla swej skuteczności powinno być złożone w formie pisemnej i zawierać jednoznaczne stwierdzenie o cofnięciu odwołania.
Grantobiorca składa odwołanie na wzorze udostępnionym przez LGD.

XIV. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM  W RAMACH EFRR
Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie internetowej LGD (www.lgd-paluki.pl)  oraz w biurze LGD.

XV. TERMINY REALIZACJI PROJEKTU
1. Termin rozpoczęcia realizacji projektu:
– nie wcześniej niż od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu
– nie później niż  3 miesięcy od podpisania umowy o powierzenie grantu
2. Termin zakończenia realizacji projektu  nie później niż 30.09.2021r.

XVI. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU
Informacji dotyczących naboru udzielają pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Pałuki -Wspólna Sprawa w godzinach pracy biura:
od poniedziałku do czwartku 8.00 -16.30, w piątek od  8.00 -14.00.
Uzyskanie informacji można uzyskać mailowo (lgd@lgd-paluki.pl) lub telefonicznie (nr. tel. 609-996-155)
Zasady udzielania doradztwa zostały zamieszczone w Regulaminie doradztwa, dostępnym na stronie internetowej LGD www.lgd@lgd-paluki.pl oraz z biurze LGD.

XVII. ZAŁĄCZNIKI
Załączniki i materiały dodatkowe:
1. Lokalne kryteria wyboru operacji
2. Wniosek o powierzenie grantu
2a.Instrukcja wypełnienia wniosku o powierzenie grantu
2b.Tabele analizy finansowej EFRR
3. Oświadczenie o prawie do dysponowaniu  nieruchomością
4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
5. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów mikromałego przedsiębiorstwa
6. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
6a. Instrukcja do części D Formularza informacji o de minimis

7. Oświadczenie Grantobiorcy dotyczące pomocy de minimis
7a. Wzór Oświadczenie grantobiorcy dotyczące o nie rozpoczęciu realizacji projektu
8. Wzór umowy
9. Wniosek o płatność

9a. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
10. Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem
11. Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działanie Pałuki – Wspólna Sprawa
12. Procedura wyboru  i oceny  Grantobiorców w ramach projektów grantowych
Część A I. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców objętych grantem w ramach RPO WK-P  na lata 2014-2020
Część A II. Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych
13. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020;
14. Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników biura

PYTANIA I ODPOWIEDZI