W dniu 5 listopada 2020r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa podpisaliśmy 6 Umów o powierzenie grantu, typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem  lub wykluczenie społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
e) aktywizacja społeczno – zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wyniosła 900.000,00 zł i jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11 Wzrost aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wszystkim Grantobiorcom serdecznie gratulujemy!