Dot. projektu grantowego pt. Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwojuinformacja o odstępstwie od określonego w Procedurze naboru, oceny i wyboru terminu na dokonanie wyboru projektów.

Szanowni Państwo, informujemy, że z uwagi na fakt iż w ramach ogłoszonych naborów wniosków 2/2020/G – z uwagi na złożoność i obszerność dokumentacji, konieczność skorzystania z ekspertów zewnętrznych jak również utrudnione i nieprzewidywalne warunki związane z sytuacją epidemiczną w kraju LGD nie jest w stanie zrealizować procesu wyboru projektów w założonym w Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych 60-dniowym terminie. W związku z tym Zarząd LGD w dniu 5 stycznia br. podjął decyzję i uchwałę w zakresie wydłużenia terminu na dokonanie oceny i wyboru projektów w ramach niniejszych naborów. Ostatecznym terminem dokonania wyboru projektów do dofinansowania wyznaczył dzień 31 marca br. Powyższa decyzja ma charakter jednorazowego odstępstwa od zatwierdzonej procedury, nie ma wpływu na treść, sens, zakres i cel zapisów. Nie wpływa też krzywdząco na podmioty ubiegające się o dofinansowanie.

Mając na uwadze powyższe, LGD poinformowało wszystkie zainteresowane strony, o fakcie wydłużenia terminu ww. terminu za pośrednictwem:
– wysłania informacji o wydłużeniu terminu do wszystkich Wnioskodawców, na wskazane we wnioskach adresy poczty elektronicznej,
– opublikowanie komunikatów na stronie internetowej LGD zawierających informację o wydłużeniu ww. terminu.

Pismo w sprawie wydłużenia terminu oceny i weryfikacji wniosków o powierzenie grantów złożonych w naborze nr 2/2020/G