W związku z wejściem w życie w dniu 21 maja 2021 r. Zarządzenia Prezesa ARiMR Nr 42/2021 wprowadzającego zaktualizowany formularz umowy o przyznaniu pomocy (8z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, informujemy, że dokumenty niezbędne do zawierania umów (wzór formularza umowy o przyznaniu pomocy wraz z załącznikami) zostały zamieszczone poniżej:
Umowa o przyznaniu pomocy
Załącznik nr 1 Zestawienie rzeczowo-finansowe
Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych
Załącznik nr 3 Kary administracyjne
Załącznik nr 3a Kary administracyjne
Załącznik nr 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu informacja po realizacji operacji
Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
Załącznik nr 7 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Załącznik nr 8 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
Załącznik nr 9 Deklaracja małżonka współwłaściela przedsiębiorstwa
Załącznik nr 10 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Jednocześnie wyjaśniamy, iż ze względu na zmienione i obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, do formularza umowy, jako nowe załączniki dołączone zostały następujące dokumenty:
– Załącznik nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy
– Załącznik nr 7 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej
– Załącznik nr 8 – Oświadczenie współwłaściciela przedsiębiorstwa
– Załącznik nr 9 – Deklaracja małżonka współwłaściciela przedsiębiorstwa
– Załącznik nr 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Ponadto do nowego formularza umowy przestaje obowiązywać aneks do umowy zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stosowne zapisy są już zawarte w nowym formularzu umowy.

Przekazujemy także do stosowania wersję elektroniczną wzoru formularza aneksu umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Aneks do umowy o przyznanie pomocy

Tym samym, podobnie jak w przypadku nowego formularza umowy, nie będzie miał zastosowania już aneks do umowy zawierający zapisy związane z przepisami dotyczącymi wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Stosowne zapisy z ww. aneksu zostały zawarte w aktualnym wzorze formularza aneksu do umowy. Przy czym należy pamiętać, iż niezależnie od zawartego z beneficjentem ww. aneksu „covidowego”, zgodnie z zapisami znowelizowanego rozporządzenia wykonawczego 19.2, Samorząd Województwa winien złożyć beneficjentom ofertę zmiany umowy o przyznaniu pomocy w zakresie uwzględniającym przepisy zmienionego rozporządzenia wykonawczego 19.2.