Dotyczy wniosku składanego w ramach projektu grantowego „Rozwój przedsiębiorczości na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa” nr RPKP 07.01.00-04-0034/19 pn. Rozwój  firmy Z.P.H.U Tomasz Głowski Ośrodek Konferencyjno – Bankietowy w Skórkach poprzez zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do rozszerzenia świadczenia usług cateringowych  oraz  rozpoczęcia świadczenia  nowych usług.

ZAPYTANIE OFERTOWE
dostawa samochodu z izotermą i agregatem

ZAMAWIAJĄCY
Z.P.H.U TOMASZ GŁOWSKI OŚRODEK KONFERENCYJNO – BANKIETOWY
telefon kontaktowy:664-413-222
adres e-mail: alicjaglowska@o2.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie Zapytania ofertowego, zwane dalej„Postępowaniem”, w ramach projektu grantowegoRozwój firmy Z.P.H.U Tomasz Głowski Ośrodek Konferencyjno – Bankietowy w Skórkach poprzez zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do rozszerzenia świadczenia usług cateringowych  oraz  rozpoczęcia świadczenia  nowych usług, zwanego dalej „Przedsięwzięciem”.
2. Do niniejszego Zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert,zmiany Zapytania ofertowego, oraz wycofania Zapytania ofertowego i unieważnieniapostępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający informuje, że przez sformułowane „Wykonawca” rozumie osobęfizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowościprawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia będącego wynikiem Postępowania,złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia będącego wynikiempostępowania.
10. Wykonawca nie może powierzać wykonania zamówienia podwykonawcom.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu z izotermą i agregatem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i UniiEuropejskiej. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atestydopuszczające do stosowania na rynku polskim.
3. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Z 2014 r. poz. 121 ze zm.).
4. Umowa z wyłonionym Wykonawcą będzie zawierana w formie pisemnej.
5. Tam gdzie w Zapytaniu ofertowym oraz pozostałych dokumentach Postępowania zostałowskazane pochodzenie sprzętu, których dostawa stanowi przedmiotzamówienia (marka, znak towarowy, producent, dostawca) lub normy, aprobaty,specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie sprzętu równoważnego pod warunkiem, że zagwarantują onerealizację zamówienia w zgodzie z przepisami oraz zapewnią uzyskanie parametrówtechnicznych nie gorszych od założonych przez Zamawiającego.
6. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony fabrycznie nowy, nieużywany, wolny odwszelkich wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich lub zgodny z zapisami art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54, poz. 535).
7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
34136100-0 Lekkie pojazdy półciężarowe

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA/ TERMIN REALIZACJI UMOWY
Planowany termin realizacji przedmiotu umowy: dostawa najpóźniej 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 1 doZapytania ofertowego).
2. Cena ofertowa musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, uwzględniaćwszystkie wymagania Zamawiającego oraz obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym wraz zzałącznikami.
3. Wartość oferty musi zostać przedstawiona w PLN, jako wartość netto i wartość brutto.
4. Wartość oferty będzie obowiązywała przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej umowy.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
4. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia.18.06.2021r., zuwzględnieniem zapisów ust. 8.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą zniszczone protokolarnie.
6. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany dozłożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny byćdoręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana oferty winna zawierać dodatkowe oznaczeniewyrazem: „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcówwyjaśnieńdotyczących treści złożonych ofert, a w stosunku do złożonych dokumentów ioświadczeń wyjaśnienia, uzupełnienia i poprawienia w terminie wskazanym przezZamawiającego. Brak uzupełnienia dokumentów na wezwanie Zamawiającegoskutkuje odrzuceniem oferty.
8. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskimlub w formie elektronicznej (skanu) przesłanego pocztą elektroniczną na adres:alicjaglowska@o2.pl
9. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
10. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnionedo reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwegorejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa czy zakresu obowiązków zawodowych.
11. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z Zapytaniem ofertowym Formularzofertowy oraz wszelkie wymagane postanowieniami Zapytania ofertowegooświadczenia i dokumenty, w tym dokumenty wymagane do oceny w kryteriachoceny ofert.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniemna język polski.
13. Wszelkie zmiany treści Zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone nazapytania Wykonawców stają się integralną częścią Zapytania ofertowego i sąwiążące dla Wykonawców.
14.Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
15. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie terminu związaniaofertą Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyćtermin związania ofertą.
16. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składaniaofert.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: Cena netto (PLN) – waga 100%, przyjmuje się, że 1% wagi kryterium = 1 pkt.
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszego przedmiotu zamówienia poprzezprzyznanie punktów za spełnienie kryterium ceny netto. Ocenie podlegać będziełącznie cała oferta. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która zdobędzienajwiększą ilość punktów, przy czym zasady przyznawania punktów są następujące:
Kryterium „cena netto (PLN)”:
Oferta z najniższą ceną netto otrzymuje 100 punktów.
Pozostałe oferty będą punktowane liniowo (2 miejsc po przecinku) wedlenastępującej formuły arytmetycznej:
(X/Y) x 100, gdzie:
X = najniższa cena,
Y = cena ocenianej oferty.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegająwykluczeniu z postępowania oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunkiudziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa warunku.
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie określa warunku.
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie określa warunku.
2. Ocena spełnienia wyżej określonych warunków udziału w postępowaniu dokonanabędzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumentyi oświadczenia na zasadzie spełnia-nie spełnia.

VIII. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ
1. Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt VIIIZapytania ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty należy złożyć:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w pkt VIIIZapytania ofertowego (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzieleniezamówienia Wykonawcy w szczególności w okolicznościach, o których mowa w pkt XZapytania ofertowego należy – pod rygorem odrzucenia oferty złożyć wraz z ofertąOświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wszczególności w okolicznościach, o których mowa pkt X Zapytania ofertowego(Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).
3. Dodatkowe dokumenty – wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji i jeżeli nie jest wykazany w powszechnie dostępnym serwisie (CEIDG, KRS).

IX. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW
1. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającymosobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,pełnomocnika,pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lubpowinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lubpowinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia,opieki lub kurateli.
3. W przypadku, gdy firma znajduje się w upadłości/ w stanie likwidacji, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia Wykonawcy.

X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wadium nie jest wymagane.

XI. WYBÓR OFERTY ORAZ INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Informację o wynikach postępowania Zamawiający zamieści w Portalu zamówień RPO WK-P oraz przekaże każdemu Wykonawcy,który złożył ofertę (droga poczty elektronicznej).
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostaniepoinformowany telefonicznie lub e-mailem o terminie i miejscu podpisania umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy wsprawie zamówienia Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsząspośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XII. INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

XIII. ISTOTNE ZMIANY WARUNKÓW UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunkudo treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkuwystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, zuwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w wyniku zaistnienia przyczyn,niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niegonależytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymiopóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brakdostępności na rynku materiałów lub urządzeń objętych przedmiotemzamówienia,
2) Pozostałe zmiany:
a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresiemającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczeniaStron, w szczególności zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmianastawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy postronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększeniawynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconegoprzez Wykonawcę;
b) zmiana sposobu rozliczania umowy, terminu realizacji umowy lubdokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian zawartejprzez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznychdotyczących realizacji projektu.
c) zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, napotrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne ocharakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidziećprzed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć aniktóremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Zasiłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie wszczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki,ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunkówatmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,promieniowanie lub skażenia;
d) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.powoduje skrócenie terminu realizacji umowy);
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnejw postaci aneksu podpisanego przez Strony umowy.

XIV. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 – Projekt Umowy
Załącznik nr 5 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ)
Załącznik nr 6 – Skan zapytania ofertowego