Żnin, dnia 22.07.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nr konkursu LGD: 1/2021

Termin składania wniosków: od 5 sierpnia 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin

od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, zgodne z zakresem tematycznym: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załączniku nr 3  do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 50 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 271 379,33 EUR

Maksymalna kwota wsparcia:  300 000,00 zł (nie dotyczy operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych)

Minimalna całkowita wartość operacji: nie mniej niż 50 000 zł

Intensywność pomocy:
– max 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji  realizowanych przez podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
– max 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych,
– max 95% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych typów operacji i wnioskodawców podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i organizacji pozarządowej, która prowadzi działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – jeżeli ubiega się o pomoc w zakresie określonym § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 4-8 Rozporządzenia „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej:
– lgd-paluki.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna 88-400 Żnin, Plac Działowy 6.

Pytania  można kierować  dodatkowo na adres email: lgd@lgd-paluki.pl lub telefonicznie: +48 609 996 155 lub +48 530 317 783

Załączniki do ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

2. Załącznik nr 2 – obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
3. Załącznik nr 3 – lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
4. Załącznik nr 4 – Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR – wyciąg z dokumentu towarzyszącego LSR Lokalne Kryteria Wyboru (operacje realizowane przez inne podmioty niż LGD)
5. Załącznik nr 5 – Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.pdf
5a. Załącznik nr 5a – Wniosek o przyznanie pomocy – arkusze wspólne
5b. Załącznik nr 5b – Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
5c. Załącznik nr 5c- Wniosek o przyznanie pomocy – arkusze wspólne
6. Załącznik nr 6 – instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

7. Załącznik nr 7 – Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami
7a. Załącznik nr 7a – Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji

7b. Załącznik 7b – Wykaz działek ewidencyjnych, na których będzie realizowana operacja trwale związana z nieruchomością
7c. Załącznik nr 7c – Kary administracyjne
7d. Załącznik nr 7d – Kary administracyjne

8. Załącznik nr 8 – Wzór formularza wniosku o płatność
8a. Załącznik nr 8a – arkusze wspólne
8b. Załącznik 8b – Wniosek o płatność
8c. Załącznik nr 8c – arkusze wspólne

9. Załącznik nr 9 – Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
10. Załącznik nr 10 – Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu informacji po realizacji operacji (IMRB IPRO)
11. Załącznik nr 11- Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy