Na podstawie § 17 pkt. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 9.09.2021r. na godzinę 16:00 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Obrady odbędą się online

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Protokolanta
5. Przedstawienie zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru do podejmowania działalności gospodarczej i zmian w LSR w zakresie dodatkowych środków
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwały o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian
8. Zakończenie zebrania.

Materiały będące przedmiotem obrad będą dostępne są poniżej:

LSR – zmiana – dodatkowe – środki 08.2021
Lokalne Kryteria Wyboru
Plan działania – zmiana 08.2021
Załącznik nr 2 – Harmonogram naboru wniosków 08.2021