W wyniku przeprowadzonej procedury wyboru i oceny operacji złożonych w biurze LGD w odpowiedzi na konkurs nr 1/2021 na działanie w zakresie przedsięwzięcia 2.1.1. Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, Rada LGD Pałuki – Wspólna Sprawa podjęła decyzję o rozdysponowaniu środków z naboru w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Do pobrania:
Lista operacji zgodnych z LSR
Lista operacji wybranych
Protokół z posiedzenia Rady LGD
Wzór protestu

Korekta do protokołu
Lista operacji wybranych – uchwała zmieniająca
Uchwała uchylająca uchwałę nr 424/22/21