Żnin, dnia 18.10.2021

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 2/2021

Termin składania wniosków: od 2 listopada 2021 r. do 15 listopada 2021 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin
od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00
Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: premia (ryczałt) w wysokości 100 000,00 zł

Zakres tematyczny operacji:
1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR
Przedsięwzięcie zgodne z zakresem tematycznym: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załączniku nr 3  do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 45 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 340 508,79 € co po kursie 4 zł = 1 362 035,16zł

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej:

  • lgd-paluki.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna 88-400 Żnin, Plac Działowy 6.
Pytania  można kierować  dodatkowo na adres email: lgd@lgd-paluki.pl lub telefonicznie: +48 609 996 155 lub +48 530 317 783

Załączniki do ogłoszenia:
1. Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki;
2. obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia;
3. lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji;
4. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia LSR;
5. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy .pdf;
5. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy .xlsx;
6. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy;
7. wzór biznesplanu;
7a wzór biznesplanu;
7b. Biznesplan tabele finansowe;
8. informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;
9. Wzór formularza umowy o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami;
9a Załącznik nr 1 do umowy – biznesplan;
9b Załącznik nr 2 do umowy – wykaz działek;
9c Załącznik nr 4 do umowy – oświadczenie małżonka Beneficjenta;
9d Załącznik nr 5 do umowy – Oświadczenie o niepozostaniu w związku małżeńskim;
9e Załącznik nr 6 – RODO;
9f Załącznik nr 3 do umowy – informacja monitorująca z realizacji biznesplanu;
10. Wzór formularza wniosku o płatność;
10a Wzór formularza wniosku o płatność;
10b Wzór formularza wniosku o płatność wykaz faktur;
11. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność;
12. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu informacji po realizacji operacji (IMRB IPRO);
12a Informacja pomocniczna przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji biznesplanu;
13. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Wnioskodawcy