Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 16.11.2021r. (wtorek) godz. 15.30 w sprawie oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie naboru nr 1/2021 Budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR oraz naboru nr 2/2020/G w zakresie przedstawienia zaleceń pokontrolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu.
Miejsce posiedzenia: Żnin, sala konferencyjna LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Rozpoczęcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej
 6. Przedstawienie uwag Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu do przeprowadzonego naboru wniosków nr 1/2021 oraz wynikających zmian w zakresie listy operacji wybranych w ramach naboru 1/2021
 7. Podjęcie uchwały
 8. Zatwierdzenie korekty protokołu z posiedzenia Rady LGD
 9. Przedstawienie zaleceń pokontrolnych Urzędu Marszałkowskiego w zakresie naboru wniosków 2/2020/G i podjęcie decyzji w zakresie dalszego postępowania
 10. Wolne głosy i wnioski
 11. Zakończenie obrad