Zapraszamy do udziału w projekcie pt.: „MÓJ SUKCES. Aktywizacja społeczno-zawodowa wśród mieszkańców powiatu żnińskiego”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w Żninie zaprasza do udziału w projekcie pt.: „MÓJ SUKCES. Aktywizacja społeczno-zawodowa wśród mieszkańców powiatu żnińskiego”

Celem projektu jest aktywna integracja 65 UP, w tym 40 K zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar 6 gmin powiatu żnińskiego woj. kujawsko – pomorskiego, poprzez realizowane od 01.2022 r. do 06.2023r. zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające włączenie społeczne i powrót na rynek pracy. Wsparcie w projekcie kierowane jest do 65 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie 6 gmin powiatu żnińskiego. Wsparcie obejmie 20 osób biernych zawodowo i 45 osób bezrobotnych. Każdy z 65 uczestników otrzyma wsparcie w oparciu o pogłębioną analizę i identyfikację potrzeb i opracowaną Indywidualną Ścieżkę Reintegracji.

Projekt oferuje wszystkim uczestnikom wsparcie przy wykorzystaniu instrumentów/usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (specjalistyczne indywidualne poradnictwo, grupowe formy wsparcia, trening kompetencji społecznych, grupy wsparcia, animację lokalną). Drugim rodzajem wsparcia są dobrane przy pomocy doradcy zawodowego adekwatnie do indywidualnych potrzeb i deficytów: szkolenia/kursy umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 45 osób.

Udział w projekcie jest bezpłatny !!!

Serdecznie zapraszamy do zapisów !!!

Biuro projektu:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa w Żninie
Plac Działowy 6, 88-400 Żnin
Tel.  600 134 500