„MÓJ SUKCES. Aktywizacja społeczno-zawodowa wśród mieszkańców powiatu żnińskiego”

nr RPKP.09.02.01-04-0064/21

O PROJEKCIE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI – WSPÓLNA SPRAWA zapraszają  do udziału  w projekcie „MÓJ SUKCES. Aktywizacja społeczno-zawodowa wśród mieszkańców powiatu żnińskiego” nr RPKP.09.02.01-04-0064/21 realizowanym na  terenie powiatów żnińskiego, województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata  2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 – Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne. Wsparcie jest udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość Projektu: 1 036 942,50 zł
Dofinansowanie Projektu z UE: 953 987,10 zł  
Okres realizacji Projektu:
01.01.2022r. – 30.06.2023r.

Cel główny projektu:

Projekt skierowany jest do mieszkańców pow. żnińskiego (6 gmin), tj. Barcin; Gąsawa; Janowiec Wielkopolski; Rogowo; Łabiszyn i Gmina Żnin. Głównym celem proj. jest podniesienie kompetencji społecznych i zawodowych 65 uczestników proj. (UP), w tym 40 kobiet i 25 mężczyzn, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących pow. żniński. Cel zostanie osiągnięty w okresie 18 miesięcy realizacji projektu (od 01.01.2022 roku do 30.06.2023 roku).

Projekt oferuje wszystkim uczestnikom wsparcie przy wykorzystaniu instrumentów/usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (specjalistyczne indywidualne poradnictwo, grupowe formy wsparcia, trening kompetencji i umiejętności społecznych, grupy wsparcia, animację lokalną). Drugim rodzajem wsparcia są dobrane przy pomocy doradcy zawodowego adekwatnie do indywidualnych potrzeb i deficytów: szkolenia/kursy umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz indywidualne pośrednictwo pracy dla 65 osób.

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki, to jest do:

 1. mieszkających (w roz. ustawy – KC) na terenie pow. żnińskiego -weryfikowane na podst. oświadcz.
 2. wiek co najmniej 18 lat – na podst. oświadcz. UP i weryfikacji o minimum jeden dokument urzędowy;
 3. status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, która przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktyw. społ. (os. biernej zawod. lub os. bezrobotnej, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ.) – zaświadczenie w przypadku przesłanek, dla których jest to możliwe lub oświadczenie UP.
 4. niezbędnym elementem potwierdzającym zasadność udziału w proj. będzie także oświadczenie UP wskazujące, że przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pr. uczestnik wymaga aktywizacji społecznej. Potwierdzenie oświadczenia UP będzie miało miejsce w Ścieżce reintegracji społeczno – zawodowej.

Co oferujemy Uczestnikom Projektu?

Wsparcie indywidualne i/lub grupowe

 • określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej i jej monitorowanie- spotkanie z psychologiem, doradcą zawodowym
 • aktywizacja społeczna- Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • aktywizacja społeczna- animacja lokalna
 • aktywizacja społeczna – grupy wsparcia – spotkania ze specjalistami z różnych dziedzin
 • szkolenia i kursy zawodowe rozwijające kwalifikacje/kompetencje zawodowe
 • staże w zawodzie
 • pośrednictwo pracy

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

Efekty:

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 60 Uczestników Projektu,
 • Liczba osób poszukujących pracę po opuszczeniu programu: 7 osób
 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (w tym na własny rachunek): – 10 osób,
 • Minimalny  poziom  realizacji wskaźnika efektywności społecznej dla osób  niepełnosprawnych: wartość   34 %   dla grupy 6 uczestników projektu  będący ON
 • Minimalny poziom  realizacji wskaźnika efektywności społecznej dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: wartość   34 %   dla grupy 59  uczestników projektu
 • Minimalny poziom  realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej j dla osób  niepełnosprawnych: wartość   12 %   dla grupy 6 uczestników projektu  będący ON
 • Minimalny poziom  realizacji wskaźnika efektywności zatrudnieniowej j dla pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: wartość  25 %   dla grupy 59  uczestników projektu

Kto może wziąć udział w Projekcie:

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie obligatoryjnie 4 poniższe kryteria:

 • mieszkające (w roz. ustawy – KC) na terenie pow. żnińskiego – weryfikowane na podst. Oświadczenia Uczestnika Projektu.
 • wiek co najmniej 18l. – na podstawie oświadczenia UP i weryfikacji o minimum jeden dokument urzędowy.
 • status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społ., która przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pr. wymagają aktyw. społ. (osoby biernej zawodowo. lub os. bezrobotnej, wobec której zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społ.) – zaświadczenie w przypadku przesłanek, dla których jest to możliwe lub oświadczenie UP.
 • niezbędnym elementem potwierdzającym zasadność udziału w proj. będzie także oświadczenie UP wskazujące, że przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pr. uczestnik wymaga aktywizacji społecznej. Potwierdzenie oświadczenia UP będzie miało miejsce w Ścieżce reintegracji społeczno – zawodowej.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY

Jak można zapisać się do udziału w Projekcie:

Aby wziąć udział w Projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe (z zaświadczeniami z właściwych instytucji, oświadczeniami uczestnika projektu)  do biura projektu tj. do LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PAŁUKI – WSPÓLNA SPRAWA Plac Działowy 6,
88-400 Żnin.

Więcej na temat procesu rekrutacji w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „MÓJ SUKCES. Aktywizacja społeczno-zawodowa wśród mieszkańców powiatu żnińskiego”

Biuro projektu czynne w godzinach od 8.00-16.00, Plac Działowy 6, 88-400 Żnin.. tel. do kontaktu; 600 134 650

strona internetowa
www.lgd-paluki.pl

Dokumenty do pobrania:

 • REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. „MÓJ SUKCES. Aktywizacja społeczno-zawodowa wśród mieszkańców powiatu żnińskiego”
 • Formularz zgłoszeniowy