Projekt „STARTER – Młodzi w biznesie” realizowany jest w okresie od 01.06.2021 r. do 30.06.2023 r. na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

Projekt realizowany w partnerstwie Izby Przemysłowo – Handlowej w Toruniu (Lider) z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy (Partner) w ramach Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do 120 osób biernych zawodowo i bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat z województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. w rozumieniu Kodeksu cywilnego), w tym do:

  • 60 osób biernych zawodowo,
  • 60 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
  • 2 osób z niepełnosprawnościami,
  • 96 osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. w wyniku COVID-19 (osoby młode pozostające bez pracy, które po 01.03.2020 r. utraciły zatrudnienie z powodu rozwiązania umowy lub jej nieprzedłużenia; dotyczy umów o pracę i cywilnoprawnych).

Zaplanowano kompleksowe wsparcie w projekcie poprzez:

  • szkolenie „ABC przedsiębiorczości”: 9 edycji, grupy liczące po 14-15 osób; 40h szkolenia/grupę,
  • szkolenie indywidualne z zakresu konstruowania biznesplanu: 120 osób; 10h szkolenia,
  • wsparcie finansowe, w tym: stawka jednostkowa na samozatrudnienie 23 050,00 zł; wsparcie pomostowe finansowe przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w kwocie 1 900,00 zł netto na miesiąc na osobę.

Więcej informacji:
https://www.iph.torun.pl/oferta/starter/aktualnosci
https://www.facebook.com/iphtorun/photos/a.214359938650436/4736186183134433

Zapraszamy