Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,  Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej  Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 07.02.2022r. godz. 12:00 w sprawie złożonych protestów dotyczących oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania  19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie  przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR.

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Rozpoczęcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej
 6. Przedstawienie złożonego protestu do wniosku nr 2021/1.1.1/23
 7. Podjęcie dyskusji nad złożonym protestem
 8. Głosowanie w sprawie zasadności protestu
 9. Ponowna ocena wniosku nr 2021/1.1.1/23 w przypadku uznania zasadności protestu
 1. Przedstawienie złożonego protestu do wniosku nr 2021/1.1.1/14
 2. Podjęcie dyskusji nad złożonym protestem
 3. Głosowanie w sprawie zasadności protestu
 4. Ponowna ocena wniosku nr 2021/1.1.1/14 w przypadku uznania zasadności protestu
 1. Podjęcie uchwał
 2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady LGD
 3. Wolne głosy i wnioski
 4. Zakończenie obrad