Szanowni Państwo,

Na podstawie § 17 pkt. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 27.04.2022rna godzinę 14:30 Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Obrady odbędą się online.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Protokolanta
5. Przedstawienie zmian w LSR i załącznikach do LSR w zakresie dostosowania do bieżącego stanu realizacji LSR.
6. Dyskusja
7. Podjęcie uchwał o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian
8. Zakończenie zebrania.

Materiały będące przedmiotem obrad dostępne są poniżej:
LSR – 04.2022 zmiany do OFSA
Załącznik nr 2 – Harmonogram planowanych naborów wniosków
Załącznik nr 3 do LSR – Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

Link do Walnego Zebrania Członków LGD dostępny jest poniżej:
https://meet.google.com/nkq-krmk-mit

Aby wziąć udział w posiedzeniu należy posiadać konto Google. Wszystkich zainteresowanych prosimy o połączenie na 10 min przed planowaną godziną spotkania w celu zatwierdzenia obecności.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel. 609 996 155