Żnin,  data 08.05.2022r.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków
Numer naboru: 1/2022/G

Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
Typ c) kluby młodzieżowe ( w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
Typ f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
(zgodnie z LSR/SzOOP)

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu
w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na lata 2014-2020

ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Przedsięwzięcie: 3.1.1. Inicjatywy w zakresie włączenia społecznego na obszarze LSR
Cel szczegółowy: 3.1. Wspieranie włączenia społecznego na obszarze LSR do 2023r.
Cel ogólny: 3. Wspieranie włączenia społecznego i aktywizacja mieszkańców obszaru LSR do 2023r.
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych
Lokalnymi Strategiami Rozwoju
Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Europejskiego Funduszu Społecznego

I. TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU
Termin, od którego można składać wnioski –  26.05.2022r. godz. 8:00
Termin, do którego można składać wnioski – 08.06.2022r. godz. 14:00
Termin rozstrzygnięcia naboru –07.2022r.

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU
Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, ul. Plac Działowy 6, 88-400 Żnin, w godzinach pracy biura, tj. od pon. do pt. od 8:00  do 14:00

III. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU
Formularz wniosku o powierzenie grantu należy wypełnić elektronicznie za pośrednictwem generatora wniosków, do którego link  zostanie udostępniony wraz z Ogłoszeniem o naborze wniosków na stronie internetowej LGD www.lgd-paluki.pl.
Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego formularza wniosku o powierzenie grantu należy wydrukować i podpisać (pieczątka podmiotu oraz pieczątka/i imienna/e osoby/osób upoważnionej/ych). Wymaga się zachowania czytelności wszystkich formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków.
Wniosek wraz z załącznikami, w tym z wersją elektroniczną (plik *.pdf) należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i numeru naboru).
Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:
a) osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD
lub
b) poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) – decyduje data wpływu do biura LGD.|
Po złożeniu następuje komisyjne otwarcie koperty zgodnie z Procedurą oceny i wyboru projektów EFS.
Wniosek składa się  w dwóch  egzemplarzach.

WNIOSEK

IV. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
O grant mogą się ubiegać:
– wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

V. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?
Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak :
Kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy)
Inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.

VI. FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA
Forma wsparcia: zaliczka
Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000 zł i stanowi 95% środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne w projekcie objętym grantem.
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego – 5% wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.

VII. ALOKACJA ŚRODKÓW W NABORZE
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów objętych grantem w naborze wynosi 589 514,87 PLN.

VIII. ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM W RAMACH EFS
Szczegółowe zasady dotyczące naboru zawarte są w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach EFS, stanowiących załącznik do Ogłoszenia oraz dostępnych na stronie (www.lgd-paluki.pl zakładka NABORY WNIOSKÓW) i w biurze LGD.

IX. PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU
Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa czynnego w godzinach: od poniedziałku do czwartku  od godz. 8:00 do 15:00, w piątek od 8:00 do 14:00.
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub na e-mail: lgd@lgd-paluki.pl, w godzinach pracy Biura LGD.
W terminie składania wniosków zapewnione zostanie wsparcie doradcze w zakresie przygotowania wniosku o powierzenie grantu w formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD – Zasady udzielania doradztwa stanowią załącznik do Ogłoszenia.

X. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki dotyczące Ogłoszenia o naborze wniosków:
Załącznik nr 1 wzór – Wniosek o powierzenie grantu
Załącznik nr 2 Kryteria oceny i wyboru projektów EFS
Załącznik nr 3 Informacja_o-Zawieszeniu_wytycznych_o_kwalifikowalnosci_wydatkow_16grudnia2021 (1)
Załącznik nr 4 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
Załącznik nr 5 Wzór – Umowa o powierzenie grantu (EFS)
Załącznik nr 6 wzór – Karta oceny zgodności projketu z LSR
Załącznik nr 7 Katalog stawek maksymalnych
Załącznik nr 8 Sposób i metodologia mierzenia efektywmości społecznej i zatrudnieniowej
Załącznik nr 9 Pomiar efektywoności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9
Załącznik nr 10 Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte grantem
Załącznik nr 11 Procedura oceny i wyboru projektów objętych grantem
Załącznik nr 12 Standardy pracy Klubów Młodzieżowych

Materiały pomocnicze:
FAQ Pytania i odpowiedzi do Zasad udzielania wsparcia na projekty grantowe
Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu EFS
Zasady udzielania doradztwa w biurze LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
Zał.1 do zasad udzielania doradztwa
Zał.2 do zasad udzielania doradztwa