Szanowni Państwo,

Na podstawie §6 Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa,  Przewodnicząca Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa zwołuje posiedzenie Rady Lokalnej  Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa na dzień 24.05.2022r. godz. 15:30 w sprawie protestów dotyczących oceny i wyboru operacji do realizacji w ramach poddziałania  19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie  przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej na obszarze LSR uznanych przez Zarząd Województwa.

Miejsce posiedzenia: Żnin, biuro LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, Plac Działowy 6.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Rozpoczęcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej
 6. Przedstawienie złożonego stanowiska ZW dla protestu do wniosku nr 2021/1.1.1/7
 7. Podjęcie dyskusji
 8. Głosowanie w sprawie zasadności protestu w zakresie wskazanym przez z ZW
 9. Ponowna ocena wniosku nr 2021/1.1.1/7 w przypadku uznania zasadności protestu
 10. Przedstawienie złożonego stanowiska ZW dla protestu do wniosku nr 2021/1.1.1/14
 11. Podjęcie dyskusji
 12. Głosowanie w sprawie zasadności protestu w zakresie wskazanym przez z ZW
 13. Ponowna ocena wniosku nr 2021/1.1.1/14 w przypadku uznania zasadności protestu
 14. Przedstawienie złożonego stanowiska ZW dla protestu do wniosku nr 2021/1.1.1/15
 15. Podjęcie dyskusji
 16. Głosowanie w sprawie zasadności protestu w zakresie wskazanym przez z ZW
 17. Ponowna ocena wniosku nr 2021/1.1.1/15 w przypadku uznania zasadności protestu
 18. Przedstawienie złożonego stanowiska ZW dla protestu do wniosku nr 2021/1.1.1/24
 19. Podjęcie dyskusji
 20. Głosowanie w sprawie zasadności protestu w zakresie wskazanym przez z ZW
 21. Ponowna ocena wniosku nr 2021/1.1.1/24 w przypadku uznania zasadności protestu
 22. Podjęcie uchwał
 23. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady LGD
 24. Wolne głosy i wnioski
 25. Zakończenie obrad