Powiatowy Urząd Pracy w Żninie informuje, że realizuje projekt pn.: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie żnińskim (V)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z uzyskaniem dofinansowania PUP w Żninie pragnie poinformować beneficjentów realizujących projekty w zakresie włączenia społecznego w ramach Osi 9 na terenie realizacji projektu. Zgodnie z umową PUP w Żninie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów (o ile będą spełniać przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczącym grupy docelowej) w zakresie włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO.

Grupę docelową stanowi 157 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP  w Żninie powyżej 29 roku życia, należących w szczególności do jednej z poniższych grup:
– osób powyżej 50 roku życia,
– kobiet,
– osób z niepełnosprawnościami,
– osób długotrwale bezrobotnych,
– osób o niskich kwalifikacjach.

Objęcie wsparciem wspomnianej grupy docelowej ma na celu obniżenie bezrobocia na terenie Powiatu Żnińskiego. Działania podjęte w ramach projektu są zgodne z zasadami równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. W zakresie rozwoju społecznego i gospodarczego projekt realizuje zasadę zrównoważonego rozwoju, gdyż przewiduje wsparcie osób powyżej 29 roku życia, w szczególności należących do grup w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, co przyczynia się do przywracania równowagi społecznej na rynku pracy. Projekt też neutralnie wpływa na równoważenie lokalnego rynku gospodarczego z uwagi na wspieranie powstawania nowych miejsc pracy oraz doposażenie i wyposażenie nowego miejsca pracy (w ramach pomocy de minimis).

Głównym rezultatem projektu jest osiągnięcie wskaźników efektywności zatrudnieniowej zgodne z Komunikatem w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych uwzględniającym zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oraz samozatrudnienie:
– minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) 44,3%.

W ramach projektu oferujemy takie formy wsparcia jak: poradnictwo zawodowe,  pośrednictwo pracy, staże  do 5 m-cy, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Szczegółowe informacje dotyczące  realizowanego projektu można uzyskać u doradców klienta, na stronie internetowej www.znin.praca.gov.pl. oraz u Koordynatora projektu Pani Ewy Szarszewskiej tel. 52 303 10 64 w. 61