Na podstawie § 17 pkt. 3 i 4 Statutu Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa Zarząd LGD zwołuje na dzień 17.08.2022r. na godzinę 14:00 Walne Sprawozdawcze Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa. Miejsce obrad: zebranie w formule on-line

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Protokolanta
5. Przedstawienie zmian Lokalnych Kryteriów Wyboru do podejmowania działalności gospodarczej
6. Przedstawienie zmian w LSR
7. Przedstawienie zmian w Regulaminie Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa
8. Dyskusja
7. Podjęcie uchwał o przyjęciu/nieprzyjęciu zmian
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie zebrania

Materiały będące przedmiotem obrad będą dostępne są poniżej:

Lokalne kryteria wyboru operacji Podejmowanie działalności gospodarczej
LSR – zmiany sierpień 2022r.
Regulamin Rady LGD Pałuki – Wspólna Sprawa – sierpień 2022r.