Umowy na projekty grantowe wręczone

W dniu 25 sierpnia 2022r. odbyło się uroczyste spotkanie związane z podpisaniem oraz wręczeniem 12 umów o powierzenie grantu. W imieniu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, przybyłych gości przywitał Pan Ryszard Ulatowski – Prezes LGD.

Wręczone umowy dotyczyły wsparcia projektów w zakresie: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Typ projektu: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak:
Typ c) kluby młodzieżowe ( w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
Typ f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. (zgodnie z LSR/SzOOP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Konkurs został ogłoszony w dniu 08 maja 2022r., na który wpłynęło łącznie 16. Alokacja środków wynosiła 589 514,87zł.