Żnin, 07.11.2022 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia
na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/2022

Termin składania wniosków: od 21.11.2022 r. do 05.12.2022 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa
Plac Działowy 6
88-400 Żnin
od poniedziałku do piątku, w dni robocze, w godz. od 8.00 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:
Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz wniosek w formie dokumentu elektronicznego zapisany na informatycznym nośniku danych.

Forma wsparcia: refundacja

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR, zgodne z zakresem tematycznym: Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załączniku nr 3  do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji – stanowią załącznik nr 13 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 46 pkt.
/spełnienie powyższego minimum punktowego  jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Limit środków w ramach naboru: 237 574,85 EUR po kursie 4zł = 950 299,40zł

Intensywność pomocy:
– jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowalnych,
– podmioty wykonujące działalność gospodarczą – do 70% kosztów kwalifikowalnych,
– pozostałe podmioty – do 95% kosztów kwalifikowalnych

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia a także opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium znajdują się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna Sprawa oraz na stronie internetowej:
– lgd-paluki.pl

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze Lokalnej Grupy Działania Pałuki – Wspólna 88-400 Żnin, Plac Działowy 6.
Pytania  można kierować  dodatkowo na adres email: lgd@lgd-paluki.pl lub telefonicznie: +48 609 996 155 lub +48 530 317 783

Załączniki do ogłoszenia:

1.    Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogolne szczegółowe przedsięwzięcia oraz zakładane do osiagnięcia wskaźnik
2.    Obowiazujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia
3.    Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
4a.  Wniosek o przyznanie pomocy 19.2.I_5z .xlsx
4b.  Wniosek o przyznanie pomocy 19.2.I_5z .pdf
5.    Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących 19.2.I_5_z .xlsx
6.    Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy I.19.2_5z .pdf
7.    Wzór formularza umowy o udzielenie wspracia wraz z załącznikami 9z
7a.  Załącznik nr 1 do umowy o przyznanie pomocy umowa_9z
7b.  Załącznik nr 2 do umowy o przyznanie pomocy umowa_9z
7c.  Załącznik nr 3 do umowy o przyznanie pomocy umowa_9z
7d.  Załącznik nr 3a do umowy o przyznanie pomocy umowa_9z
8a.  Wzór formularza wniosku o płatność 5z .xlsx
8b.  Wzór formularza wniosku o płatność .pdf 5z .pdf
9.    Instrukcja wypełniania wniosku o płatność 5z
10.  Dodatkowe arkusze do wniosku o płatność dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania
11a. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji 5z
11b. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacj 5z .pdf
12.   Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
13.   Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 Działania informacyjno-promocyjne dotyczące obszaru LSR
14.   Wskazówki do formularzy wniosków 
15.   Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych